Актуални проблеми на мениджмънта в образованието

Актуални проблеми на мениджмънта в образованието

Актуални проблеми на мениджмънта в образованието

Актуални проблеми на мениджмънта в образованието


Направи дарение на училище!***

Николай Миленов Кисьов,

Факултет ,,Национална сигурност и отбрана” на Военна академия ,,Георги Стойков Раковски”

nikolaywaracademy@gmail.com

Резюме: Основната цел на статията е да анализира ключови проблеви на съвременното университетско образование. Крайната цел е да осигури някои препоръки за подобряване системата на организация на обучението във висшето образование, което може да е полезно за всички нива на образователния мениджмънт.

Ключови думи: знание, управление, обучение.


Разбери повече за БГ Наука:

***

Теоретична концепция за знанието като фундамент на човешката дейност. 

Знанието представлява система от отделни умения и навици в житейски, общосоциален и професионален план. То не представлява константна величина, защото се променя непрекъснато в процеса на обучение. В педагогическия процес съществуват два субекта – обучаващият и обучаваният. Най-големият проблем при мениджмънта на знанието е, че каквато и ефективна управленска политика да се следва от страна на по-активната част от този процес, неговият успех в решаващата му част зависи от пасивната страна – обекта на обучение. 

В управлението на знанието основният информационен импулс са всъщност данните и информацията. Най-важното качество на данните са тяхната информационна стойност. При нейното отсъствие тези данни остават трудно управляеми. Друго важно качество на научната информация е нейната подреденост в конкретен приложен контекст. 

Основните управленски способности спрямо знанието са: 

1) принадлежността към носителя му; 

2) отношението му към определен предмет на дейност; 

3) възможността за практическа проверка и валидиране. 

Без тези способности на практика е невъзможно да се управлява знанието. Всяка една социална или стопанска организация може да управлява знанието успешно, ако се приспособи към следните дейности:

  1. успешно да предлага своите познания;
  2. успешно да познава средата на конкуренция с другите подобни в нейния сектор;
  3. да притежава необходимите знания за нужния, текущия и възможния кадрови потенциал;
  4. да познава качествата на добрия продукт и услуга с цел по-добрата си маркетингова реализация;
  5. да познава ценността на продукта и услугата с цел увеличаване на маркетинговата ниша. 

Основни функции на образователния мениджмънт 

Мениджмънтът в образованието е процес на управление (планиране, регулиране и контрол), ръководство на педагогическите услуги и на неговата организация. Педагогическият мениджмънт е приложна и аналитична наука за непосредствено управление на образователните системи, процеси и организации. Той е субдисциплина на общата педагогика, като неговите теоретични и приложни източници са образователното законодателство, образователната практика, напредналите дигитални технологии и методи на преподаване и националните културно-образователни традиции, ценности и приоритети. Педагогическият мениджмънт е тясно свързан с други науки като мениджмънта, икономиката, психологията, организационните теории, реториката, физиологията, социалната медицина, политологията и други. 

Цялата статия и много други можете да прочетете в новия Брой 144
Подаряваме ви първите 8 текста от брой 144 тук>>


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.