КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 33, 17.4.2018 Г.]

Брой: 33, от дата  17.4.2018 г.

Академията на МВР – София, обявява конкурс за заемане на една академична длъжност главен асистент за държавен служител по чл. 142,  ал. 1. т. 1 и ал. 3 от Закона за МВР от област на  висшето образование 3. Социални, стопански и  правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление и/или 3.8. Икономика, учебни дисциплини „Управление на човешките ресурси“, „Управление на полицията“ и „Икономика“, в катедра „Психология и управление на полицията“ към факултет „Полиция“ – за кандидатите, успешно преминали конкурсните етапи по Заповед № 8121К-1444 от 26.02.2018 г. на министъра на вътрешните работи, със срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен вестник“.  Документи: Академията на МВР, п.к. 555, тел. 02/98 29 202.

 

Академията на МВР – София, обявява  конкурс за заемане на една академична длъжност доцент за държавен служител по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за МВР от област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право, специалност „Наказателно право“, учебни дисциплини „Наказателно право“ и „Международно наказателно право“, в катедра „Наказателноправни науки“ към факултет „Полиция“, със срок 3 месеца от обнародването му в „Държавен вестник“. Документи: Академията на МВР, п.к. 555, тел. 02/98 29 202.


РЕКЛАМА:

***

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурси за: професори по професионално направление: 1.2. Педагогика (Специална педагогика – Логопедия) – един; 3.3. Политически науки (Европеистика – странознание на Великобритания с преподаване на английски  език) – един; 3.2. Психология (Клинична психология) – един; 2.1. Филология (Българска литература от Освобождението до Втората световна война – мемоаристика, жанрология, титрология, литература за деца и юноши) – един; 3.6. Право (Административно право (обща и специална част) и административен процес) – един; доценти по професионално направление: 1.3. Педагогика  на обучението по … – един; 4.6. Информатика и компютърни науки (Информационни технологии) – един; 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) – един; 3.6. Право (Право на Европейския съюз) – един; 3.6. Право (Международно частно право) – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“. Документи  се подават в ректората, Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504,  бул. Цар Освободител № 15, тел. 02/986-11-83, приемно време – от 15 до 17 ч.

 

Нов български университет – София, обявява следните конкурси за: професор, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (вокални и камерни ансамбли, камерна музика, акомпанимент); доцент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (аудио-визуална продукция, разпространение и показ); главен асистент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология; професор, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление, 3.6. Право. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет,  ул. Монтевидео № 21, отдел „Персонал“, офис  215, тел. 8110235.

 

Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси: в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия за: професор по научна специалност „Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство“ за нуждите на катедра „Градоустройство“ – един; главен асистент по научна специалност „Фотограметрия и дистанционни методи“ за нуждите на катедра „Фотограметрия и картография“ – един; в професионално направление 3.8. Икономика за: главен асистент по научна специалност „Политическа икономия (макроикономика)“ за нуждите на катедра „Обществени науки“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, София, бул. Хр. Смирненски № 1, тел.: 02/963-52-45, в. 449, и 02/866-90-54.

 

Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент към катедра „Почвознание“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“ по дисциплина „Микробиология“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите по конкурса се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда на Лесотехническия университет, София, бул. Климент Охридски № 10, тел. 02/91907, вътр. 445.

 

Лесотехническият университет – София, обявява конкурси за заемане на академична длъжност професор: към катедра „Парково и ландшафтно проектиране“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Озеленяване на населените места и ландшафта“ по дисциплината „Паркоустрояване на гори и лесопаркове“ – един; към катедра „Екология, опазване и възстановяване на околната среда“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“ по дисциплина „Метеорология и  климатология“ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите по конкурсите се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда на Лесотехническия университет, София, бул. Климент Охридски  № 10, тел. 02/91907, вътр. 445.

 

Лесотехническият университет – София, обявява конкурси за заемане на академична длъжност доцент: към катедра „Хирургия, рентгенология, акушерство и гинекология“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Акушерство, гинекология на животните и болести на новородени животни“ по задължителната дисциплина „Акушерство (Болести на преживните  животни, болести на едрокопитните животни, болести на животните за компания)“ – един; към катедра „Хирургия, рентгенология, акушерство и гинекология“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Хирургия, рентгенология и физиотерапия на животните“ по задължителната  дисциплина „Хирургия (Болести на преживните  животни, болести на едрокопитните животни, болести на животните за компания)“ – един; към катедра „Парково и ландшафтно проектиране“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Озеленяване на населените места и ландшафта“ по дисциплината „Паркоустрояване на селищата“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите по конкурсите се подават в стая 6 – „Обща  канцелария“, централна сграда на Лесотехническия университет, София, бул. Климент Охридски № 10, тел. 02/91907, вътр. 445.

 

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ обявява конкурси за академични длъжности: професори по: област на висше  образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български език – История на българския език) един със срок 2 месеца; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.3. Политически науки (Теория на международните отношения) един със срок 2 месеца; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Генетика – Обща и популационна генетика) един със срок 2 месеца; област на висше  образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика – Алгоритми и приложения) един със срок 3 месеца; доценти по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) един със срок 3 месеца; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по чужд език – английски език) един със срок 3 месеца; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика в детска градина и начален етап на СУ) един със срок 3 месеца; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български език – История на българския език) един със срок 2 месеца; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление  2.1. Филология (Антична и западноевропейска литература: сравнително литературознание) един със срок 2 месеца; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Наказателно право) един със срок 3 месеца; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Гражданско процесуално право) един със срок 2 месеца; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление (Икономика и управление – Основи на управлението, Икономика на предприятието) един със срок 2 месеца; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) един със срок 2 месеца; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Физикохимия – Колоидна химия) един със срок 3 месеца; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Екология и  опазване на екосистемите) един със срок 3 месеца;  област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика – Компютърна графика) един със срок 3 месеца; област на висше образование 4.  Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика – Изкуствен интелект) един със срок 3 месеца; главни асистенти по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) един със срок 3 месеца; област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално  направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по информационни технологии) – двама със срок 3 месеца; област  на висше образование 3. Социални, стопански и  правни науки, професионално направление 3.8.  Икономика (Политическа икономия – Икономическа политика) един със срок 3 месеца; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление  3.8. Икономика (Маркетинг – Комуникационна политика) един със срок 3 месеца; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Маркетинг – Маркетингови изследвания) един със срок 3 месеца; област на висше образование 4. Природни науки, математика и  информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Аналитична химия) един със срок 2 месеца; област на висше образование 4.  Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Ботаника) един със срок 2 месеца; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите) един със срок 3 месеца за нуждите на Филиала в Кърджали; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) един със срок 3 месеца; област на висше образование 5. Технически науки, професионално  направление 5.1. Машинно инженерство (Режещи инструменти) един със срок 2 месеца; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Автоматизация на области от нематериалната сфера – просвета, наука) един със срок от 2 месеца от датата на обнародването му в „Държавен вестник“. Документи – в ректората,  ул. Цар Асен № 24, стая 120, тел. 032/261 408.

 

Русенският университет „Ангел Кънчев“ обявява конкурси за главни асистенти по: професионално направление 3.6. Право, специалност „Гражданско и семейно право (Вещно право)“ за нуждите на Юридическия факултет – един; професионално направление 3.6. Право, специалност „Криминалистика“ за нуждите на Юридическия  факултет – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки – кадрово развитие (kr.uni-ruse.bg); подаване на документи – доц. д-р Орлин Петров, отдел „Развитие на академичния състав“, кабинет 1.334, тел.: 082/888-455, 0882390043.

 

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за академична длъжност професор за нуждите на Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, по Методика на обучението по информатика  и информационни технологии – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Педагогическия факултет, тел.  042/613758.

 

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академични длъжности: професор в Медицинския факултет в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Биофизика“ – един; доцент: във Ветеринарномедицинския факултет в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Функционална патология  и  имунология  на  животните“ – един; във Факултет „Техника и  технологии“ в област на висше образование 5.  Технически науки, професионално направление  5.4. Енергетика, научна специалност „Промишлена  топлотехника“ – един; в Медицинския факултет в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“ – един; главен асистент: във Ветеринарномедицинския факултет в област на висше образование 6. Аграрни  науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни“ – един; в Медицинския факултет в област  на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност  „Медицинска физика“ – един; в област на висше  образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна  специалност „Офталмология“ – един. Конкурсите за доцент за ВМФ и ФТТ са със срок 3 месеца, всички останали – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи: ВМФ – тел. 042/699506; ФТТ – гр. Ямбол, ул. Граф Игнатиев  № 38, тел. 046/669181; МФ – ул. Армейска 11, тел.  042/664468.

 

ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява конкурси за: професор в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация (Управление на проекти) – един; доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация (Моделиране и оптимизация на транспортните процеси) – един, главни асистенти: област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Осигурителна техника и системи) – един; област на висше образование  4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление 4.5. Математика (Висша математика) – един; област на висше  образование 4. Природни науки, професионално  направление 4.2. Химични науки, математика и информатика, научна специалност Химия (Химия и екология) – един, асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Теоретична електротехника) – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в деловодството на ВТУ „Т. Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев № 158, тел. 02/9709209.

 

Институтът за изследване на изкуствата при БАН, София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности: доцент по 05.08.04. Изкуствознание и изобразителни изкуства (средновековна и възрожденска епиграфика), област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.1. Теория на изкуствата – един за нуждите на сектор „Изобразителни изкуства“, ИГ „Средновековно и възрожденско изкуство“; доцент по 05.08.04. Изкуствознание и изобразителни изкуства, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.1. Теория на изкуствата – един за нуждите на Регионалния исторически музей, Велико Търново, двата със срок 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Документи се подават в института, София, ул. Кракра 21; справки – на тел. 02944 24 14.

 

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ за нуждите на секция „История на българския национален въпрос“ (Националноосвободително движение на добруджанските българи 1913 – 1944 г. Организационни и личностни фактори) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института: 1113 София, бул. Шипченски проход  № 52, бл. 17, ет. 2, тел. 02 870 85 13.

 

Институтът по полимери при БАН – София, обявява конкурси за професори по: професионално направление 4.2. Химически науки (полимери и полимерни материали) –един за лаборатория „Фосфорсъдържащи полимери и мономери“; професионално направление 4.2. Химически науки (полимери и полимерни материали) – един за лаборатория „Биологично-активни полимери“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103А, тел. 02 979 22-09.

 

Съставил материала: Камелия Димитрова

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: