Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 31, 10.4.2018 г.]

Брой: 31, от дата 10.4.2018 г.

 

Университетът по библиотекознание и информационни технологии – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент: в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Държавните архиви и формирането на Националния архивен фонд) за нуждите на катедра „Архивно-документално наследство и културоломия“ при УниБИТ – един; в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Архивно-документални източници за кризите в съвременното общество) за нуждите на катедра „Архивно-документално наследство и културономия“ при УниБИТ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават на адрес: бул. Цариградско шосе № 119, стая 111, тел. за справки – 970 85 98, www.unibit.bg

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама доценти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Образна диагностика“ за нуждите на Катедрата по образна диагностика: един за база Отделение по образна диагностика към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ и един за база Отделение по образна диагностика към УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, бул. Г. Софийски № 1, секретариат на Катедрата по образна диагностика, от 8 до 14 ч., УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 348.


РЕКЛАМА:

***

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един доцент и двама главни асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Офталмология“ за нуждите на Катедрата по офталмология на база Клиника по очни болести към УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, бул. Г. Софийски № 1, канцелария на Катедрата по офталмология, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 234.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Белодробни болести“ за нуждите на Клиничния център по белодробни болести, База 1 – Бронхологично от­ деление към МБАЛББ „Света София“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, бул. Акад. Иван Гешов № 19, МБАЛББ „Св. София“ – ЕАД, База 1 – отговорник „Човешки ресурси“, стая 36, тел. 02/80 54 202, от 8,30 до 16 ч.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един професор и един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Клинична фармакология и терапия“ за нуждите на Катедрата по клинична фармакология и терапия на база Клиника по клинична фармакология и терапия към УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1527, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, ет. 1, секретариат на Катедрата по клинична фармакология и терапия, тел. 02/9432 444.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Микробиология“ за нуждите на Катедрата по медицинска микробиология със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, ет. 1, тел.:02/951 53 17, 02/917 25 77.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един доцент на длъжност 0,25 в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Вътрешни болести“ за нуждите на Катедрата по клинични и медико-биологични науки към Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: Враца 3000, Университетски комплекс, корпус 1, ет. 2, стая 202, тел. 092/64 51 76.

Фармацевтичният факултет при Медицинския университет – София, с решение на академичния съвет на Медицинския университет – София (протокол № 22 от 27.03.2018 г.), обявява конкурси за: професори: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, по докторска програма „Фармакоикономика и фармацевтична регулация“ за нуждите на катедра „Организация и икономика на фармацията“ на Фармацевтичния факултет при МУ – София – двама; доценти: в област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.3. Фармация, по докторска програма „Фармакоикономика и фармацевтична регулация“ за нуждите на катедра „Организация и икономика на фармацията“ на Фармацевтичния факултет при МУ – София – един; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Аналитична химия“, като допълнително изискване е кандидатите да притежават специалност „Анализ на лекарствените продукти“ съгласно чл. 126, ал. 2 от ПУРПНСЗАД на МУ – София, за нуждите на катедра „Химия“ на Фармацевтичния факултет при МУ – София – един; главни асистенти: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, докторска програма „Фармакоикономика и фармацевтична регулация“ за нуждите на катедра „Организация и икономика на фармацията“ на Фармацевтичния факултет при МУ – София – един; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и Химиотерапия)“, за нуждите на катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичния факултет при МУ – София – един. В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичния факултет, ул. Дунав № 2, София 1000, стая № 125. За справки – тел. 02/987 98 74, http://mu-sofia.bg/.

Техническият университет – Варна, обявява конкурс за доцент в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност „Компютърни системи, комплекси и мрежи“, факултет: ФИТА, катедра „Компютърни науки и технологии“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.

Частно висше училище – Колеж по туризъм – Благоевград, на основание решение на академичен съвет от 20.03.2018 г. и в съответствие с чл. 5 и 6 от Правилника за развитието и атестирането на академичния състав на Колежа по туризъм и раздел IV, чл. 29 от Закона за развитието на академичния състав в Република България обявява конкурс за редовен професор в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Икономика и управление(Конкурентоспособност)“, със срок 2 месеца след обнародване на решението в „Държавен вестник“. Документи за кандидатстване се подават в ректората на колежа, Благоевград, ул. Брегалница № 2 (бивше първо ОУ), тел. за връзка: 073/83 56 26; 073/83 06 66.

Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика (Информационни технологии и приложения в образованието и здравеопазването)“, за нуждите на Лаборатория по телематика при БАН, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел „ЧР“ на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 979-28-48.

Институтът по невробиология при БАН – София, обявява конкурс по професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Фармакология“, за нуждите на направление „Поведенческа невробиология“ за главен асис­тент – един. Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Информация и подаване на документи – в канцеларията на института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, блок 23, стая 213, тел. 02/979-2151.

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, София, обявява конкурс за академична длъжност доцент за военнослужещ в област на висшето образование Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство по научна специалност „Динамика, балистика и управление полета на летателни апарати“ – едно място, със срок на подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Института по отбрана. Упражняването на длъжността, за която е обявен конкурсът, изисква ниво за достъп до класифицирана информация „Секретно“ (кандидатите, които нямат такова разрешение, следва да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация). Условията на конкурса са обявени в Заповед № ОХ-245 от 23.03.2018 г. на министъра на отбраната. Документи и справки в София, бул. Цветан Лазаров № 2, тел.: 02/92 21850, 02/92 21821, 02/92 21812, 02/92 21805.


Европейска нощ на учените 2022 г.: