Търсене
Close this search box.

8-ТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СТРАНИТЕ ОТ ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН

8-ТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СТРАНИТЕ ОТ ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН

8-ТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СТРАНИТЕ ОТ ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН

8-ТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СТРАНИТЕ ОТ ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН


Направи дарение на училище!***

8-ТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СТРАНИТЕ ОТ ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН

                           Проф. дн, инж. Павлина Долашка, ИОХЦФ-БАН

 

В резултат на създаденото сътрудничество между Института по органична химия с център по фитохимия, при Българска академия на науките (ИОХЦФ-БАН) и Института за икономическо развитие и социални изследвания (IKSAD), Турция на 29 и 30 август, 2022 г. в „София Тех Парк“ беше проведена “8-та конференция на страните от Черноморския регион”. Конференцията беше открита от проф. дн Павлина Долашка, председател на организационния и научния комитет на конференцията. В приветственото слово тя подчерта, че целта на конференцията е разширяване на комуникациите на научната общност и интегриране на работата на учените в рамките на интердисциплинарните теми. 


Разбери повече за БГ Наука:

***

В знак на благодарност за съвместната работа представителят от İKSAD, Турция д-р K. Aдилбекова връчи плакети на проф. дн П. Долашка и доц. Людмила Велкова. Проф. Долашка е наградена и със сертификат „13-та награда за наука“ от Института за икономическо развитие и социални изследвания, Турция  за оценката на научните изследвания през 2022 г.

В конференцията в „София Тех Парк“ участваха над 70 учени от двете държави, които в рамките на два дни (29-30.08.2022 г.) представиха 35 лекции и 22 постера. Паралелно в проведените дистанционни сесии учени от над 20 държави представиха над 200 доклада, включващи различни теми от областта на здравето и екологията. 

Проф. дн Ива Угринова и младите учени Златина Влахова и Димитър Кайнаров запознаха присъстващите с изследванията върху онкологичните заболявания – тема с голямо социално значение, която засяга милиони хора. Изследванията на антинеопластичната активност в in vitro и in vivo модели на злокачествени заболявания са насочени към установяване на молекулярния механизъм на действие на новите нискотоксични биологично активни вещества, изолирани от природни източници. Представеният антитуморен потенциал на екстракти от гъба Amanita muscaria върху рак на белите дробове и рак на простатата от Александър Душков е с обещаващ цитотоксичен ефект.

В последните години изследваният върху състава и терапевтичния потенциал на слузта от охлюви са изключително актуални, по който работи екипът на проф. П. Долашка. С д-р Молмчил Кемедчиев те представиха нов подход при лечението на трудно зарастващи и хронични рани, в основа на свойствата на различни екстракти от слузта на охлюви Helix aspersa, билкови екстракти и етерични масла. Резултатите показват значително намаляване на времето за зарастване на рани, бързо и ефективно намаляване на локалния възпалителен процес и хронична болка. 

Наличието на нискотоксични биологично активни вещества в лиофилизиран екстракт от слузта на градински охлюв H. aspersa и хемолимфата на морски охлюв R. venosa бяха представени от проф. Николай Василев в метаболитното профилиране на базата на 1H спектроскопия с ядрено-магнитен резонанс, където са установени над 30 метаболита с антиоксидантно и антимикробно действие, като някои от тях са потвърдени и с масспектрометричен анализ. С представения нов подход от доц. д-р Юлиян Войников са определени растителни метаболити въз основа на създаване на библиотека от MS- и MS/MS  данни, получени чрез високопроизводителен HR-LC-MS анализ.

Обширните изследвания в последните години представят убедителни доказателства за участие на оксидативния стрес в широка група от неврологични заболявания, като Алцхаймер и Паркинсон. Ето защо откриването на нови природни мултитаргетни съединения е изключително важно. В светлината на тези тенденции, постигнатите резултати от екипите на проф. Рени Калфин, проф. Любка Танчева и проф. дн П. Долашка относно превантивия и благоприятен ефект на екстракти от слузта на градински охлюв H. aspersa върху животински модели на болестта на Алцхаймер и Паркинсон са особено актуални. Протеомният анализ на мозъчни хомогенати на плъхове (преди и след третиране с екстрак от слузта) показа, че благоприятния ефект върху нарушената памет при деменция от типа на Алцхаймер е сързан със сложни механизми и води до промяна на експресията на редица протеини в хипокампуса и кортекса. 

Допълнение на тази важна тема са представените от д-р Димитър Сърбезов от Медицински университет – София съвместни изследвания на Катедра по медицинска генетика, Болница „Малинов“, Лаборатория по молекулярна биология, Скопие (Македония), Катедра по неврология МУ-София и УБ “Александровска” за молекулярното предразположение към невродегенеративни разстройства в древните геноми, които могат да бъдат полезни за съвременните медицински диагностични и терапевтични практики. Д-р Драгомира Николова подчерта  необходимостта от  генетичен неонатален скрининг за откриване на опасни за здравето на детето заболявания през първите месеци от живота  му, който е най-добрият начин за навременна и адекватна диагностика.

Също така с голям потенциал за многоцелеви лекарства за лечение на невродегенеративни разстройства са представените от д-р Неда Анастасова нови синтезирани съединения 5-метоксииндол-хидразон хибриди с невропротективни и антиоксидантни свойства.

Участниците в конференцията с интерес проследиха лекцията „Войната на световете или науката отвръща на удара“ на проф. д-р Радостина Александрова, която представи важна информация и постави редица въпроси, свързани със светът на инфекциозните агенти и вирусите, световната пандемия от COVID-19, заплахата от новите вируси и възможностите да се предотврати тяхното разпространение, както и за новите биотехнологии за борба с тях.

Друга важна тема, превърнала се в последните години в основен проблем на общественото здравеопазване е антимикробната резистентност. Ето защо откриването на нови ефективни антибактериални терапевтици с различен механизъм на действие е изключително актуално. Доц. д- Людмила Велкова и проф. дн П. Долашка показаха, че пептидна фракция от слузта на охлюв Cornu aspersum с МТ < 10 кДа демонстрира обещаваща антибактериална активност срещу различни Gram─ и Gram+ бактерии. Друго заболяването от с икономическа тежест от милиарди долари годишно, е причинено от Echinococcus spp.. Анализът на състоянието и контрола на ехинококозата в България през последните двадесет години бяха представени от д-р Делка Сълкова.

Установени от ас. Карина Маринова са по-силно изразени антибактериални свойства на синтезираните по два метода нови метални наночастици от лечебни растения, следвайки принципите на зелената химия. Вдъхновено от Зелената химия е и преоткритие на механохимията, свързано с необходимостта от по-чиста, по-безопасна и по-ефективна химическа трансформация. Мартин Цветков представи благоприятния ефект от Ce-допинг на катализатор LaFeO3 за получаване на икономически ефективни наноматериали.

Интерес предизвикаха представените от ас. д-р Аника Александрова морфологични свойства на еритроцитите в експериментални модели на кръвни съсиреци при пациенти с тип 2 захарен диабет, чрез използване на сканиращ електронен микроскоп. Получените резултати могат да се използват в клиничната практика, като точни биоиндикатори за състоянието на червените кръвни клетки.

Пилотните изследвания сред българското население, проведени от д-р Олга Антонова, отразяват разпространението на социално-значими разстройства като дислипидемия, наднормено тегло и затлъстяване, захарен диабет, остеопороза, хипертония и др. Това са т. нар. полигенно-мултифакторни заболявания, свързани с комбинация от специфични генетични варианти и предразполагащ начин на живот. 

Друга важна тема, обсъждана на конференцията, беше залегнала в лекцията на проф Яна Топалова, която запозна участниците в конференцията с целите и постигнатите резултати от Центъра за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle). Центърът обединява научния потенциал на колективи в областта на чистите технологии за устойчива околна среда и създаване на кръгови решения за ключови екологични, екотехнологични, еко/биотехнологични проблеми. 

Получените резултати със закупените нови модерни апарати по Центъра по компетентност Clean&Circle бяха представени от учени от колектива на проф. Нарцислав Петров. Проф. Бойко Цинцърски, доц. д-р Иванка Стойчева и гл. ас. д-р Ангелина Косатева докладваха важна информация за различни органични материали, получени чрез универсален макро елементен анализатор, симултанен термичен анализатор, раманов микроскоп и др.. Получена е важна информация за дълбочината на термична деструкция на пробата, характера на протичащите екзотермични или ендотермични процеси и други важни характеристики.  

Търсенето на нови пътища за опазване на природата чрез преработване на отпадъчни материали в полезни продукти е особено актуално в последните години. Гл. ас д-р Глориа Исса представи получаване на висококачествен активен въглен от смес от отработено моторно масло и пластмасови остатъци, като полиетилен с висока плътност и термопластични фенолформалдехидни смоли.

От голямо значение е модифицираният подход за ефективна имобилизация на електрохимично активни бактерии върху въглеродни електродни материали, разработен от екипа на проф. Валентин Ненов. Приложеният подход осигурява висока специфичност на ковалентно свързани бактериални клетки към повърхността на носител и добра електропроводимост между биослоя, електрода и средата, в резултат на което се повишава ефективността и тока, генериран от биоелектрохимичния реактор. 

Други важни методи, като част от цялостната система за диагностика на сложни биологични и биотехнологични процеси, са флуоресцентните методи. Те са в резултат на развитието на технологиите през последните години и бяха представени от Михаела Белоухова в лекция „Флуоресцентни системи за контрол на микробиологичните процеси в чистите технологии“.

Напоследък се обръща все по-голямо внимание на биологичния отговор на индикаторните организми към въздействието на множество стресови фактори от околната среда. В контекста на трзи тенденции са установените индекси на оксидативен стрес при миди от доц. д-р Албена Александрова, като инструмент за оценка на екологичното състояние на черноморски крайбрежни екосистеми. 

Друга важна тема, предизвикала интерес, е състоянието и значението на минералните извори, които са важен воден ресурс за България. Присъствието на 70 елемента в различни концентрации, определено чрез индуктивно свързана плазмена масспектрометрия и антимикробни свойства бяха представени от ас. Петър Петров за състава на водата от 9 минерални извори, намиращи се в района на община Велинград. 

Конференцията завърши с лекция на тема „Продукти с екстракт от охлюв – когато науката срещне бизнеса“, представена от доц, д-р Алексанър Долашки, който показа редица продукти с компоненти от природни източници, като екстракти от градински охлюв H. aspersa и различни растителни видове. Тези продукти са създадени въз основа на дългогодишни научни изследвания и успешно внедряване на патенти и полезни модели от колектива на проф. дн П. Долашка. Разработените продукти ускоряват регенерацията на тъканите, укрепват имунната система на организма и притежават антимикробна активност, както и антиоксидантни и противовъзпалителни свойства.

Повече информация може да намерите на сайта: https://www.kongreuzmani.com/site.html?https://www.blackseacountries.org https://www.blackseacountries.org/_files/ugd/614b1f_63a9fb57d4da4d9e98ce14fcf7c108d8.pdf

 

БЛАГОДАРНОСТ   Авторите изказват своята благодарност на МОН за финансовата подкрепа по Националната научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина (БиоАктивМед)“, одобрена с РМС №658 от 14.09.2018 г., договор ДО1-217/30.11.2018 и споразумения ДО1-323/18.12.2019 и ДО1-358/17.12.2020. и проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика “Clean § Circle”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, финансиран чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с над 23,6 млн. лв. и 3,5 млн. лв. национално съфинансиране.


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.