10 примера за успешни зелени технологии

От отпадъци до енергия – датските централи увеличават мощността на отпадъчните води.

Глобалното затопляне е реалност. То е един все по-назряващ проблем, който разстройва правителствата и обществата като цяло, застрашавайки човешкото здраве и околната среда. Един от най-ефективните начини за борба с глобалното затопляне е чрез така наречените зелени технологии.

Инженери и учени по целия свят разработват технологични решения, насочени към намаляване и елиминиране на всичко, което причинява ускоряване на глобалното затопляне и респективно – изменението на климата.
По-долу ще намерите 10 примера за екологични технологии, щадящи околната среда:

1. Пречистване на отпадъчни води

В тази област има малко технологични разработки, но вече съществуващите са важни. Основните разработки включват мембранна филтрация, микробни горивни клетки, нанотехнологии, разработване на биологично третиране и естествени системи за третиране като влажни зони. Всички тези процеси се използват, за да направят водата питейна или значително да намалят присъствието на замърсители от изхвърляните в морето и реките отпадъци.


РЕКЛАМА:

***

2. Елиминиране на промишлените емисии

Управлението на замърсителите на въздуха в индустриите може значително да намали парниковия ефект и да допринесе за пречистването на емисиите. Метанът и въглеродният диоксид са вещества, които вредят на околната среда. Индустрии като химическата, нефтохимическата, фармацевтичната, автомобилната и др. трябва да се стремят да елиминират своите емисии, за да не причиняват сериозни екологични щети. Технологиите трябва да се ориентират към създаване на персонализирани решения за всяка компания.

3. Рециклиране и управление на отпадъците

Увеличението на битовите и промишлените отпадъци е непропорционално. Управлението на твърдите отпадъци трябва да е ангажимент както на компаниите, така и на всеки отделен човек. Изключителни технологии като интелигентни контейнери, автоматизирани системи за проследяване на хранителни отпадъци и автоматични технологии за оптично сканиране могат да помогнат за сортирането на смесените отпадъци, като отделят пластмасите от останалите.

4. Самодостатъчни сгради

Самодостатъчни сгради са тези конструкции, които са в състояние да функционират сами, като генерират собствена енергия, без да е необходим външен принос. Един от начините да се постигне по-голямо производство със същата повърхност на фотоволтаични панели е да се включат интелигентни слънчеви системи за проследяване, като по този начин се постига оптимално използване на слънчевите лъчи.

5. От отпадъци до енергия

Генерирането на енергия от отпадъци, наричано още “от отпадъци към енергия”, е технология, която на практика генерира енергия от боклука. В Tecam Group например се разработват решения за преработване на отпадъци, които генерират енергия под формата на пара, топла вода или електричество, които всяка компания по-късно може да използва за вътрешните си процеси.

6. Генериране на енергия от вълните

Първият завод за управление на енергията на вълните е построен в Агусадура (Португалия) на 8 километра от брега на океана. Централата е с капацитет 2,25 MW и е в състояние да доставя електричество до 1500 жилища. Инсталацията се състои от стоманени тръби, плаващи по повърхността на океана, с диаметър 3,5 м и дължина 150 метра, наречени „Пеламис“. Тези компоненти са полупотопени в морето и са отговорни за трансформирането на движението на вълните в електрическа енергия.

7. Превозни средства, които не отделят газове

Известни като екологични превозни средства, те се наричат така, защото използването им не влияе отрицателно на околната среда и допринася за намаляване на присъствието на замърсяващи газове в атмосферата, главно въглероден диоксид (CO2), въглероден оксид (CO), азотен оксид (NOx), неизгорени въглеводороди (HC) и съединения на олово и серен диоксид.

8. Използване на слънчевата енергия

Може би това са системите, по които се работи и изследва най-много в днешно време. Примери за технологии за преобразуване на слънчева енергия са високо вакуумни тръби за топла вода, полипропиленови колектори за топла вода, фотоволтаични колектори за производство на електричество и слънчеви улични лампи, наред с много други. Всички тези технологии имат за цел да намалят зависимостта от енергия от въглеводороди и изкопаеми горива както и да популяризират по-екологичните решения.

9. Вертикални градини и ферми

Инсталирането на вертикални градини в сгради също помага да се пести енергия и носи много ползи за околната среда. Вертикалните градини не се нуждаят от режими за напояване, които включват ненужно използване на вода и тъй като са инсталирани по протежение на стена, те намаляват интензивното шумово замърсяване, което идва отвън и дори това, което вие сами може да генерирате. Освен това, тази технология помага да се изолират високите температури, предизвиквани от изменението на климата, което води до значителни икономии на енергия, отопление и климатизация. Ако екстраполираме тази технология във фермите, можем да спестим много вода и да се погрижим за плодородната почва. Днес съществуват вертикални ферми с големина до 100 хектара.

10. Котли на природен газ

Зелените котли са такива, които консумират възможно най-малко гориво или използват възобновяема енергия. Природният газ, въпреки че е и изкопаемо гориво, има особеността, че не отделя почти никакви токсични газове като азотни оксиди, частици, въглеродни оксиди или сяра. Отделят повече водни пари и по-малко въглероден диоксид. Това е най-екологичното изкопаемо гориво по отношение на емисиите, с 204 грама CO2 на топлинен kW/h. Следователно котлите сна природен газ са склонни да се кондензират, което означава, че те възстановяват топлината от водните пари, излизащи от димоотвода, постигайки по-високи топлинни добиви с по-малко замърсяване на въздуха.

В днешно време има много технологичен напредък за промишлеността и за домакинствата, но въпреки това има още много какво да се направи в областта на прилагането на мерки за намаляване на замърсяването и отпадъците в световен мащаб.

Източник: tecamgroup.com
Превод: Радослав Тодоров

Тази статия е част от Специалния брой „Зелени технологии“


Европейска нощ на учените 2022 г.: