Търсене
Close this search box.

Над 1 милиард евро за 10 научни проекта

Над 1 милиард евро за 10 научни проекта

Над 1 милиард евро за 10 научни проекта

Над 1 милиард евро за 10 научни проекта


Направи дарение на училище!***

1 091 806 018 евро е точната сума, която Европейската комисия е отпуснала на тези десет проекта. Това са може би най-големите суми давани досега за научни проекти в Европа.

Ето и кои са те:

 1. Имплементация на активности, описани в „Пътна карта към синтез“ по време на Хоризонт 2020, чрез съвместна програма на членовете на консорциума EUROfusion

(Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon 2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium)

Резюме: “Пътна карта”, съдържаща активности, чиято цел е събиране на нужните познания за реализация на синтезирана енергия.

Oбщ бюджет: € 856 961 937,57


Разбери повече за БГ Наука:

***

Координатор: MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV

Държава: Германия

Усвоена сума от координатор: € 280 519 905,31

Партньор от България и усвоен бюджет:

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН, € 204 324

Повече информация за проекта:

https://cordis.europa.eu/project/rcn/193159_en.html

 

 1. COST на повратна точка: Уникална рамка за общоевропейско сътрудничество в областта на науката и технологиите като ясна демонстрация на европейските ценности

(COST at a turning point: A unique framework for pan-European ST cooperation as clear demonstration of European values)

Резюме: Целта на проекта е да се даде възможност на COST да продължи да посреща сложните предизвикателства пред европейската програма за научни изследвания и иновации и по-специално да се преследват четири цели:

1. Общи изследователски усилия и разработване на общи програми в областта на науката и технологиите чрез подкрепа на висококачествени паневропейски мрежи в областта на науката и технологиите.
2. Развиване на изследователски капацитет с цел укрепване на науката и технологиите в ERA.
3. Разглеждане на социални въпроси чрез насърчаване на трансдисциплинарни изследвания.
4. Разширяване на участието и приобщаването чрез специализирани механизми, насърчаващи интеграцията в рамките на ЕНП.

Oбщ бюджет: € 178 169 171

Координатор: COST ASSOCIATION

Държава: Белгия

Усвоена сума от координатор: € 178 169 171

Няма български партньори, но България е един от членовете на COST.

COST е междуправителствена рамка, състояща се от 38 членове и 1 сътрудничещ член.

България е получила 343 935 € за различни дейности.

Повече за дейността на България вижте тук: https://www.cost.eu/who-we-are/members/BG/

Повече информация за проекта:

https://cordis.europa.eu/project/rcn/198528_en.html

https://www.cost.eu/who-we-are/about-cost/#

 

 

 1. Специфичен грант по Договор 1 за проект Човешки мозък

(Human Brain Project Specific Grant Agreement 1)

Резюме: Интегриране на неврологични данни от цял ​​свят и разработване на унифицирано, многостепенно разбиране на мозъка и неговите болести, както и на неговите изчислителни възможности. Целта е да се стимулират глобални съвместни усилия по тези теми.

Общ бюджет: € 89 000 000

Координатор: ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE

Държава: Швейцария

Усвоена сума от координатор: € 16 698 055,74

Няма български партньори.

Повече информация за проекта:

https://www.humanbrainproject.eu/en/science/overview/

https://cordis.europa.eu/project/rcn/205371_en.html

 

 1. Разрушителни технологии, базирани на графен

(Graphene-based disruptive technologies)

Резюме: Graphene Flagship (най-мащабната изследователска инициатива на ЕС) има за цел да приведе графена и свързаните с него слоести материали от състояние на суров потенциал до точка, от която те могат да революционизират множество индустрии.

Общ бюджет: € 89 000 000,10

Координатор: CHALMERS TEKNISKA HOEGSKOLA AB

Държава: Швеция

Усвоена сума от координатор: € 8 255 990,37

Български партньори:

 1. Институт по Механика към БАН, усвоен бюджет: € 68 000
 2. НаноТехЛаб ООД, усвоен бюджет: € 35 000

Повече информация за проекта:

https://www.chalmers.se/en/centres/graphene/research/Pages/Research-projects.aspx

https://cordis.europa.eu/project/rcn/200853_en.html

 

 1.  Втори водещ основен проект за графен

(Graphene Flagship Core Project 2)

Резюме: Това е третият етап от финансираната от Европейската комисия част от Graphene Flagship. Той се основава на резултатите, постигнати в началната фаза (2013 – 2016 г.) и първия основен проект (2016 – 2018 г.) и обхваща периода април 2018 г. – март 2020 г.

Общ бюджет: € 88 000 000

Координатор: CHALMERS TEKNISKA HOEGSKOLA AB

Държава: Швеция

Усвоена сума от координатор: € 7 081 154

Български партньори:

 • Институт по Механика към БАН, усвоен бюджет: € 70 000
 • НаноТехЛаб ООД, усвоен бюджет: € 40 000

Повече информация за проекта:

http://graphene-flagship.eu/project/fundingsystem

https://cordis.europa.eu/project/id/785219

 

 1. GN4-2 Изследвания и образователни мрежи – GÉANT

(GN4-2 Research and Education Networking – GÉANT)

Резюме: Целта на партньорството GÉANT е да допринесе за ефективни европейски изследвания, като направи Европа най-добре свързания регион в света. GÉANT трябва да предложи на европейските изследователи мрежата, средствата за комуникация и достъпа до приложения и всички дигитални средства, необходими за провеждане на изследвания на световно ниво, в сътрудничество с техни колеги, независимо от географското им местоположение.

Общ бюджет: € 95 904 005,75

Координатор: GEANT VERENIGING

Държава: Холандия

Усвоена сума от координатор: € 3 162 961

Български партньори:

 • Национална изследователска и образователна мрежа, усвоен бюджет: € 42 206

Повече информация за проекта:

https://cordis.europa.eu/project/rcn/206840_en.html

https://www.geant.org/Projects/GEANT_Project_GN4

 

 1. Разработване на профилактична ваксина срещу Ебола с прилагане на хетероложен “prime-boost” режим

(Development of a Prophylactic Ebola Vaccine Using an Heterologous Prime-Boost Regimen – Sofia ref.: 115854)

Резюме: Общата цел на програмата EBOVAC е да се оцени безопасността и ефикасността на нова прогресивна профилактична ваксинална схема срещу вируса на Ебола (EVD), която е 100% ефективна в предклиничните проучвания.

Общ бюджет: € 92 082 643,50

Координатор: LONDON SCHOOL OF HYGIENE AND TROPICAL MEDICINE

Държава: Обединено кралство

Усвоена сума от координатор: € 56 605 207

Няма български партньори.

Повече информация за проекта:

https://cordis.europa.eu/project/rcn/209452_en.html

http://www.ebovac2.com/images/EBOVAC_Targeting%20Ebola.pdf

 

 1. Европейска инициатива за биомониторинг на човека

(European Human Biomonitoring Initiative)

Резюме: Основната цел на Европейската инициатива за биомониторинг на човека (HBM4EU) е да генерира знания, за да информира за безопасното управление на химикали и така да защити човешкото здраве.

Общ бюджет: € 74 059 590,64

Координатор: UMWELTBUNDESAMT

Държава: Германия

Усвоена сума от координатор: € 17 072 304,76

Няма български партньори.

Повече информация за проекта:

https://cordis.europa.eu/project/rcn/207219_en.html

https://www.hbm4eu.eu/

 

 1. Насърчаване на One Health в Европа чрез съвместни действия за хранителни зоонози, антимикробна резистентност и нововъзникващи микробиологични опасности

(Promoting One Health in Europe through joint actions on foodborne zoonoses, antimicrobial resistance and emerging microbiological hazards.)

Резюме: Според концепцията „One Health“ човешкото здраве е тясно свързано със здравето на животните и състоянието на околната среда, т.е. храната за животните и хората, здравето им, както и замърсяването на околната среда, са тясно свързани. Това е основният фокус на европейската съвместна програма. Една референтна лаборатория от областта на общественото здравеопазване или медицината и една референтна лаборатория от областта на хранителните технологии или ветеринарната медицина са свързани в мрежа от 41 европейски лаборатории и изследователски центрове, разпределени в 19 държави-членки, с цел да се постигне значителен напредък в областите на хранителните зоонози, антимикробната резистентност и нововъзникващите заплахи в рамките на един глобален подход към здравето.

Общ бюджет: € 89 999 999,75

Координатор: AGENCE NATIONALE DE LA SECURITE SANITAIRE DE L ALIMENTATION DE L ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL

Държава: Франция

Усвоена сума от координатор: € 3 976 875,01

Български партньори:

 • Национален център по заразни и паразитни болести, усвоен бюджет: € 514 238,13
 • Българска Агенция по безопасност на храните, усвоен бюджет: € 1 077 823,76

Повече информация за проекта:

https://cordis.europa.eu/project/rcn/214294_en.html

https://onehealthejp.eu/organizer/one-health-ejp/

 

 1. Въвеждане на автоматизирано движение по европейските пътища

(Piloting Automated Driving on European Roads)

Резюме: Общата цел на проекта L3Pilot е да се тества жизнеспособността на автоматизираното шофиране като безопасно и ефективно средство за транспорт, проучване и насърчаване на нови концепции за услуги, с цел да се осигури приобщаваща мобилност.

Общ бюджет: € 46 684 871,25

Координатор: VOLKSWAGEN AG

Държава: Германия

Усвоена сума от координатор: € 2 793 363,13

Няма български партньори.

Повече информация за проекта:

https://cordis.europa.eu/project/rcn/210915_en.html

https://l3pilot.eu/index.php?id=26

 

 

Автор: Sasha


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.