Изгражда се Национален център по мехатроника и чисти технологии

Водеща организация по Проект BG05M2OP001-1.001-0008-C01 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ е Институтът по обща и неорганична химия – БАН, а сред партньорите са още 11 института на БАН, Софийски университет, Технически университет – София, Технически университет – Варна, … Продължете с четенето на Изгражда се Национален център по мехатроника и чисти технологии