Търсене
Close this search box.

Изгражда се Национален център по мехатроника и чисти технологии

Изгражда се Национален център по мехатроника и чисти технологии

Изгражда се Национален център по мехатроника и чисти технологии

Изгражда се Национален център по мехатроника и чисти технологии


Направи дарение на училище!***

Водеща организация по Проект BG05M2OP001-1.001-0008-C01 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ е Институтът по обща и неорганична химия – БАН, а сред партньорите са още 11 института на БАН, Софийски университет, Технически университет – София, Технически университет – Варна, Технически университет – Габрово, Химикотехнологичен и металургичен университет и Централна лаборатория по приложна физика към БАН – Пловдив. Проектът има и 6 асоциирани партньора – представители на бизнеса и 3 чуждестранни университета (от Израел, Холандия и Швейцария).

Проектът е на стойност над 69 млн. лв., от които повече от 58,8 лмн. лв. са европейско и над 10 млн. лв. национално съфинансиране, като срокът за изпълнение на проекта е от март 2018 г. до декември 2023 г.

Целта на проекта е изграждане, функциониране и развитие на научноизследователска инфраструктура за върхови постижения в областта на мехатрониката и чистите технологии, която да допринася за реализирането на програмата за устойчив и интелигентен икономически растеж на Република България.

Обединяването на водещи учени в един Център за върхови постижения ще допринесе както за засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите, така и за създаването на институция, която ще е водеща в тази област за страната и региона. Дейността ще бъде фокусирана върху следните области: виртуално инженерство и дигитални производства; био-мехатроника, микро/нано инженеринг за мехатронни технологии, елементи и системи; вибрационни и акустични мехатронни технологии; транспортен инженеринг и реинженеринг; оптични мехатронни технологии; компоненти на интелигентни системи за мехатронни устройства; технологии за чиста и безопасна енергия; зелени технологии; адитивни технологии, функционални покрития и нови материали; роботизирани системи и мехатронни технологии; моделиране.

В съответствие с програмата ще се изградят модерни и конкурентни научни комплекси на най-високо ниво, оборудвани с уникална за страната и концентрирана в определени места научна апаратура. Тези комплекси ще предоставят възможности за провеждане на висококачествени научни изследвания в съответствие с най-добрите стандарти и практики. Предвижда се основните дейности да се осъществяват в тясно взаимодействие с Центровете по компетентност в областта мехатроника и чисти технологии, както и с тези в областта информационни и комуникационни технологии. За високото ниво на научната дейност ще съдействат като асоциирани партньори, чуждестранни научни институции. За по-добри връзки с бизнеса ще се разчита на асоциираните партньори – представители на българския бизнес и индустрия.


Разбери повече за БГ Наука:

***

Осъществяването на предвидените в проекта дейности, насочени към постигане на върхови научни постижения, на иновативни научно-приложни разработки, и ускоряване на преноса на научните разработки към бизнеса, ще има положително въздействие за повишаването на конкурентоспособността на българската икономика във важни за страната технологични области, като механика, електроника, системи за управление, електромобилност, горивни клетки и водородно общество.

Заложените в научната програма научни и научно-приложни задачи ще доведат до постигане на иновативни решения в приоритетните направления на тематична област „мехатроника и чисти технологии“, които да имат ефект върху намаляване на парниковите газове, оползотворяване на ресурсите и ефективно използване на енергията.

Дейностите, предвидени в програмата за обучение и повишаване на квалификацията, ще осигурят качеството на научните изследвания и ще гарантират приемственост и устойчивост на тематиките. Създаването на висококвалифицирани специалисти за нуждите на съвременната наука ще помогнат за подобряване на качеството на инженерното образование, увеличаване на броя на студентите в инженерните специалности и обръщане на тенденциите за увеличаващата се възраст на служителите, работещи в сектора „мехатроника и чисти технологии“. Резултатите от осъществяване на програмата за обучение и повишаване на квалификацията на учените в дългосрочен план ще окажат положително въздействие върху значими за страната социално-икономически предизвикателства, като ниската производителност на труда и ниския дял на високотехнологично производство.

За реализиране на научната програма на Центъра за върхови постижения „Мехатроника и чисти технологии“ се предвижда изграждане на лаборатории, разпределени главно в три кампуса: на БАН (Г. Милев), СУ (Лозенец) и ТУ (Студентски град). В трите кампуса са определени съществуващи масивни сгради, подлежащи на основен ремонт и реконструкция, за да отговорят на изискванията (технически и функционални) на научната инфраструктура, предвидена за изграждане по проекта.

В центъра ще бъде закупено уникално за страната научно оборудване, което ще създаде условия за провеждане на авангардни изследвания. Пример за това е сканиращият електронен микроскоп с полева емисия на катода, който ще бъде единствен по рода си в България. С този микроскоп може да се постигне резолюция на микроскопската картина от порядъка на няколко нанометъра, което комбинирано с възможността за фазов и елементен анализ ще създаде качествено нови възможности за характеризиране на авангардни материали с приложения в мехатрониката и чистите технологии. За Лабораторията по рентгено-фазов и рентгено-структурен анализ се предвижда закупуване на монокристален дифрактометър с възможност за изследване на кристалната структура на материалите при високи налягания (не по-малко от 50GP). Ще бъде изградена Лаборатория по Оperando методи на изследване, които все още не са прилагани в страната, като най-мощното средство за изучаване на каталитични системи.

За изпълнението на научноизследователските дейности е разработен научноизследователски план. Той е насочен към разработване на обща научна програма, както и програми за обучение и повишаване на квалификацията на учените, за трансфер на технологии и иновации, за привличане на изтъкнати български учени за работа в Центъра, за разпространение на резултати, комуникация с обществото и връзки с МОН и ЕС.

Тук може да прочетете интервю с проф. Пламен Стефанов – ръководител на проекта.


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.