Изгражда се Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“

Водещата организация по Проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01 е Институтът по органична химия с Център по фитохимия при при БАН (ИОХЦФ-БАН), а общата стойност възлиза на почти 23,8 млн. лв., от които над 20 млн. лв. европейско и повече от 3,5 млн. лв. национално … Продължете с четенето на Изгражда се Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“