Знакова конференция на тема „Изследвания и иновации за продоволствена сигурност и повишаване качеството на храните и хранителните системи“

14-15 юни 2018 г.

 Аграрен Университет – Пловдив

 

На 14 и 15 юни 2018 г. в Аграрен университет Пловдив ще се проведе знакова конференция на тема „Храни 2030 – изследвания и иновации за продоволствена сигурност и повишаване на качеството и сигурността на храните и хранителните системи“. Конференцията е едно от знаковите събития за Българското председателство на Съвет на ЕС. Събитието се организира от Министерството на образованието и науката на България, с подкрепата на Европейската комисия и Община Пловдив.


РЕКЛАМА:

***

Конференцията е посветена на научните изследвания и иновациите като двигател на трансформацията на хранителните системи, така че те да бъдат едновременно устойчиви, приобщаващи, отговорни, разнообразни и конкурентоспособни. Подобна трансформация изисква нов подход към научните изследвания и иновациите, който поставя хранителната система в центъра, като средство за гарантиране на безопасността на храните и храненето в променящия се свят, засегнат от въздействието на климатичните промени и недостига на ресурси.

Концепцията за конференцията е изградена върху цялостния подход към хранителната система, свързващ сушата и морето, производителите с потребителите и четирите приоритета на FOOD 2030:

  • Храни в контекста на здравословни и устойчиви диети,
  • устойчивост на климата и околната среда,
  • ефективно използване на ресурсите,
  • иновационни и овластениобщности.

 

За уастие в програмата на конференцията са поканени са трима еврокомисари, четирима български министри, представители на Европейската комисия и водещи авторитети в сферата на храните и хранителните системи, селското стопанство, здравето и биоикономиката. Срещите и дискусиите между очакваните над 300 участници, включително политици, водещи изследователи и експерти по темата, ще допринесат за резултатен анализ на възможностите за насърчаване на публично-частното партньорство и за увеличаване на процесите на приобщаващо участие, включващи организации и фирми от различни сектори. Темата ще бъде продължена и по време на Австрийското председателство на Съвета на ЕС, като се очаква в заключителната сесия на конференцията австрийския това да бъде потвърдено в изказването на г-жа Беате Хартингер-Клайн – федерален министър на труда, социалните въпроси, здравеопазването и защитата на потребителите на Австрия.

Европейската комисия ще представи информация за актуалното състояние и политиката в областта на научните изследвания и иновациите по тематана конференцията, както и своятавизия за оформяне на бъдещитеустойчиви хранителни системи,здравословното хранене, справянето с негативните ефекти отизменението на климата,иновациите, новитебизнес модели и очакваните инвестициив тази сфера.

Целта на българското председателство на Съвета на ЕС е да осигури непрекъснат политически ангажимент за инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, като организира дискусии относно доказателствата за инвестиции в дългосрочни изследвания в Европа и да покаже начини за увеличаване на възвращаемостта на инвестициите.

Освен пленарнитe и паралелнитe сесии, конференцията Food 2030 ще предложи възможност за посещение на открита изложба „Наука и иновации в сферата на храните“, представяща иновативни изследователски проекти, мрежи, стартиращи фирми и устойчиви хранителни технологии.

 

Повече информация за събитието можете да намерите тук.

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: