Змейова сватба – по следите на един мотив в българския литературен модернизъм

Змейова сватба – по следите на един мотив в българския литературен модернизъм

 

Автор:

Иван Христов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 37, май 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В своята книга „Поетика на мита” Елеазар Мелетински обръща внимание на това, че в началото на ХХ в. ми- тологията престава да се разбира само като средство за удовлетворяване на любознателността на първобитния човек и започва да се разглежда като тясно обвързана с обредовия живот на племето и свързаното с този живот „свещено слово”, което има основна прагматична функция – да регулира и поддържа определен природен и социален ред (Мелетински 1995: 7). Това ново разбиране на митологията оказва влияние върху художествените концепции на редица писатели модернисти от началото на ХХ в., които, разочаровани от позитивистичния рационализъм и еволюционизъм, откриват в архаичните митологични представи изход от кризисната културноисторическа ситуация

 

Ключови думи:  

Змейова сватба, по следите на един мотив,  българския литературен модернизъм