Здравната култура като елемент от здравната сигурност и националната сигурност

Здравната култура като елемент от здравната сигурност и националната сигурност

Автор:

Доцент д-р Красимир Коев Д.М.

 

Списание „Българска наука“

брой 108, юни 2018 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Направен е паралел между национална, социална, здравна сигурност и връзката между тях. Представени са социалните основи на националната сигурност, които изучават ролята на човешкия фактор и системата за неговото управление, осигуряване и развитие в държавата. Посочени са основните здравни показатели на страната, които са крайно неблагоприятни и застрашават националната ни сигурност. Формирането на необходимата здравна култура на населението и на отделния индивид е свързано с такива педагогически процеси като здравно възпитание и здравна просвета, които оказват влияние върху устойчивото развитие на системата за националната сигурност. Изтъкнато е значението на информираността и познанието, които играят решителна роля в култивирането на здравни знания и навици. Представени са основните принципи и механизми на осъществяване на промоцията на здраве. Показано е значението на промоцията на здравето за устойчивото развитие на системата на националната сигурност.

Ключови думи:

национална сигурност, социална сигурност, здравна сигурност, здравни показатели, здравна култура, здравно възпитание, здравни знания.

 

READ ARTICLE