Затлъстяване от ранна детска възраст – бичът на 21 век

Затлъстяване от ранна детска възраст – бичът на 21 век

Автор:

Красимира Желева

Списание „Българска наука“

брой 102, октомври 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Съществуват множеството дефиниции за здраве. Едно от традиционните определения е, че здравето се определя като норма, като отсъствие на болест, като равновесие между организма и средата, като оптимално приспособяване на организма към условията на средата. Вследствие на това всички органи функционират правилно и съгласувано. Това е т.нар. медико-парадигма, която разглежда здравето само като биологичен феномен. Според съвременната литература здравето е интерпретирано, като процес на съхранение и развитие на биологичните и социални функции на човека, на оптимална трудоспособност и социална активност при максимална продължителност на живота. Определението на СЗО за същността на здравето е, че то е състояние на пълно физическо (биологическо, психическо и социално благополучие), а не само отсъствие на болест или недъг.

 

Ключови думи:

здраве, затлъстяване, ученици, здравословен начин на живот

 

READ ARTICLE