Връзка между маркетинга и икономическата теория

Лиляна Иванова Сиракова

Докторант в Русенски университет „Ангел Кънчев”

 

“Вярвам, че маркетингът е част от икономиката и че допълва и обогатява икономическата теория.”- заявява бащата на маркетинга – проф. Филип Котлър. [15 ]

Резюме


РЕКЛАМА:

***

Маркетингът е наука, непосредствено свързана с проявлението й в условията на цялостния икономически процес в дадена бизнес организация,  без която в съвременната пазарна икономика би било невъзможно да се постигне траен пазарен успех. Чрез маркетинга става възможно да се балансира разнообразието от цели на организацията, които имат неизменно икономически характер, и нуждите на клиентите в следните насоки: да се постигне оптимална удовлетвореност на клиентите и да се постигне резултатност на действията.

Ключови думи

Маркетинг, икономическа теория, теория за потребителско поведение, потребители, клиенти

Въведение

Несъмнено много литература е изписана относно същността на икономическата наука. Общата икономическа теория е фундаментална наука, изучаваща човешката дейност. Човешката дейност има икономически аспект, защото се бори с оскъдността. Човекът трябва да избира между различни избори, които икономистите наричат алтернативни цени (цените на пропуснатите възможности). Именно в това триединство- оскъдността на ресурсите, изборът между различни цели и алтернативните разходи- се изразява същността на икономическата дейност. Икономическата наука изучава човешкото поведение в процеса на управление на оскъдните ресурси, анализирайки начините, по които индивидът и обществото употребяват ограничените ресурси при задоволяване на неограничените си нужди. Човекът е активно същество, личност, която пресмята, оценява, избира, реагира по различен начин. Но също така той действа в рамките на икономическия живот, обусловен от условията на икономическата активност. Реймон Бар и Фредерин Тьолон пишат : “на икономическата теория, или анализ, е присъщо да формулира концепции, да търси определелящите фактори и последствията от различните явления, да разкрива главните и устойчиви отношения, които се установяват между тях, да извежда от действителността опростено обяснение за функциониране на стопанството. Икономическата теория формулира логически системи, които играят ролята на обяснителните модели за икономическата действителност. “ [1]

ЦЯЛАТА СТАТИЯ МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ В “ДОПЪЛНЕНИЯ” БРОЙ НА БЪЛГАРСКА НАУКА, БРОЙ 98


Европейска нощ на учените 2022 г.: