Военното лидерство или необходимостта от обучение на лидери в армията

Военното лидерство или необходимостта от обучение на лидери в армията

 

Автор:

Елица Стоянова Петрова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 41, октомври 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Основна цел на статията е обвързване на основните теории на лидерството с военното лидерство и на тази база да се обоснове необходимостта от обучение на лидери в българската армия. Допълнителни цели на статията са:  да се представят концепциите за лидерството в големите социални групи, като част от тях е и българската армия, да се разгледат основните моменти в теорията на военното лидерство , да се извърши кратка характеристика на военно лидерство в българската армия.

 

Ключови думи:  

Военното лидерство,  необходимостта от обучение, лидери в армията