Възпитание, обучение и образование в Средновековна България според някои житиеписни творби