Възможности за приложение на сугестопедията за формиране и развитие на комуникативните умения и правленската култура на морските командни кадри като фактор за безопасността на корабоплаването през XXI век 

Възможности за приложение на сугестопедията за формиране и развитие на комуникативните умения и правленската култура на морските командни кадри като фактор за безопасността на корабоплаването през XXI век

 

Автори:

Илия Петров Пеев

Ванина Стоянова Бодурова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 74, януари 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Педагогиката на висшето училище, преподаването на психологията и научните психологически изследвания във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” през 90-те години на XX век и първото десетилетие на XXI век са свързани с редица предизвикателства, продиктувани главно от смяната на парадигмата за подготовката на командни кадри за Българската армия, Военноморските сили, Гражданския флот и Морската индустрия. Извършва се нелек и продължителен преход от “Субект-Обектния” подход към “Субект-Субектен” подход, който изисква промяна в мисленето, нагласите, аксиативната система, човешките отношения и поведението, мотивацията, инициативата, креативността, дисциплината, отговорността, самостоятелността, лидерския модел и психическата закалка на морските кадри.

 

Ключови думи:  

приложение на сугестопедията,  формиране и развитие на комуникативните умения, правленската култура на морските командни кадри, фактор за безопасността на корабоплаването през XXI век