УСТАВ НА СЪЮЗА НА ХЪРВАТСКИТЕ СЪДИИ

УСТАВ НА СЪЮЗА НА ХЪРВАТСКИТЕ СЪДИИ

 

Автор:

Петър Теодосиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 24, декември 2009 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Чл. 1. С този Устав се урежда: 1. Названието, седалището и знакът на Съюза. 2. Работното ведомство на Съюза. 3. Представителството на Съюза. 4. Целите на Съюза. 5. Дейности, чрез които се осъществяват целите. 6. Гласност на работата на Съюза. 7. Членство и членски внос. 8. Права и задължения на членовете. 9. Вътрешно устройство на Съюза. 10. Органи на Съюза. 11. Имущество на Съюза. 12. Похвали и награди. 13. Прекратяване дейността на Съюза.

 

Ключови думи:  

УСТАВ НА СЪЮЗА НА ХЪРВАТСКИТЕ СЪДИИ