Управление на проектите в древността

Управление на проектите в древността

 

Автор:

Елица Петрова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 75, февруари 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Управлението на проекти има дълга история. То е толкова старо, колкото самата човешка ци- вилизация. Когато древните социални единици се обединяват в урбанизирани цивилизации, зависими от търговията и специализацията на труда, управлението на проекти се усложня- ва. Някои древни култури оставят произведения, като пирамидите в Египет или Великата китайска стена, които са доказателство, че тези проекти са били реализирани в съответствие с добре обмислени предварително планове, за които се изисква умело управление на време и ресурси.

 

 

Ключови думи:  

Управление на проектите в древността, история, проекти