Традиционни обичаи и приложно изкуство на каракалпаките

Традиционни обичаи и приложно изкуство на каракалпаките

 

Автор:

Сирма Епон

 

 

Списание „Българска наука“

брой 47, април 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Каракалпакската народност е резултат от взаимовръзките на няколко етностни групи като древни ираноезични полууседнали племена,живеещи на юг от Аралско море и различни тюркоезични и монголоезични номадски племена. В родоплеменното деление на каракалпаките може да се проследи връзка с печенеги,огузи,кипчаки,казахи, туркмени, узбеки. Каракалпаките са съхранили своеобразен тип стопанство,съчетаващо земеделие с използване на напоителни канали, сезонно скотовъдство и риболовство.

 

Ключови думи:  

Традиционни обичаи, приложно изкуство, каракалпаките