Субкултурите като виртуални общности

Субкултурите като виртуални общности

 

Автор:

Валентина Георгиева

 

 

Списание „Българска наука“

брой 30, октомври 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Какво се случва с традицион- ните субкултури, когато се влеят във виртуалното прос- транство? И как комуникацията през Интернет променя формите на свързване и идентификация с групата? С този текст ще се опитам да допълня разсъжденията около формирането на нови общности и форми на младежките култури в пост-субкултурната им фаза, като продължа прегледа на субкултурната теория с преглед на съществуващите изслед- вания върху виртуалните общности, а във втората част премина към описание на резултатите от проведено изследване върху виртуалното съществуване на субкултурните общности в българското уеб-пространство1.

 

Ключови думи:  

Субкултурите,  виртуални общности