Стратегическо планиране и управление


Сп. Българска Наука, брой 161:

***

Изготвил: Катя Еремиева

Понятието “стратегия” е образувано от древногръцката дума “stratos” – армия. Съвременната трактовка на думата “стратегия” се определя като план за действие в конкретна ситуация, зависещ от постъпките на опонента. Стратегията е определяне на дългосрочните основни цели и задачи на конкретна структура /фирма или държавна организация/ и приемане на курс за действие и разпределение на ресурсите, необходими за поставените цели. Съществува важна зависимост: управленската структура трябва да е производна на нейната стратегия. Преди да се формира стратегията е необходимо да се създаде потенциал за разработване на стратегията, а след това, ако е необходимо да се измени потенциала за реализацията на стратегията.         Стратегиите се делят на:

– управленческа /изменения при висшия ръководен персонал/

– стратегия на съкращение /съкращаване на хора, запаси, губещи фирми/

– стратегия на растеж /внедряване на нови продукти или технологии, увеличаване на обема/


Разбери повече за БГ Наука:

***

– стратегия на преструктуриране /внедряване на нови производствени методи и проектирането на нови организационни структури/

 Други видове подразделения са:

– стопанска /свежда се до конкурентната насоченост на дадено стопанско звено

– корпоративна /отнася се до решенията засягащи дейностите по които фирмата / държавната структура се конкурира и начина на разпределение на ресурсите/

– институционална /как фирмата/държавна структура дефинира и формира основния си облик, как целенасочено създава и как обвързва служителите с целите/

Според характера си стратегиите биват:

– настъпателни – основното е атаката, изненадата, с цел разширяване на производството и подобряване на качествените параметри

– дефанзивни – запазват се съществуващите позиции или се  минимизират загубите

Според обекта стратегиите са структурни, производствени, технологични, пазарни,организационни.

Според маниера на действие – защитни, динамични, на договаряне.

Планирането е процес, при който ръководството гледа в бъдещето и открива алтернативни начини за действие. Чрез него фирмата или организацията определя какво иска да направи, кога и как да направи и кой конкретно ще го извърши. Планирането се осъществява както за всяка отделна дейност, така и за всяко ниво на управление на фирмата или организацията. Значението на планирането може да се търси в следните основни насоки:


Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.