Стеганография 

Стеганография

 

Автор:

Фам Т. Киен

 

 

Списание „Българска наука“

брой 65, март 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Стеганография (на английски: стеганография) е изкуство и наука за писане и предаване на тайни съобщения, така че освен изпращача и получателя, никой да не може да знае за съществуването на съобщението. Тази техника е една форма на сигурност, като съобщения се крият. Думата „стеганография“ има гръцки произход, тя означава „тайнопис“, и е комбинация от две думи Steganos (στεγανός) означава „крие за защита“ и graphein (γράφειν) означава „да пише“. За стеганографичната техника, съобщенията обикновено се появяват под друга форма в процеса на предаване: снимки, статии, пликове, с които съобщенията могат да бъдат написани с невидимо мастило в празно пространство на нормално писмо.

 

Ключови думи:  

Стеганография