Стартираща пресконференция по проект за изграждане на Център по компетентност „Устойчиво оползотворяване на биоресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“

 

            На 05.06.2018 г. на пресконференция, проведена в Национален пресклуб БТА, бе обявено стартирането на проект за изграждане на Център по компетентност „Устойчиво оползотворяване на биоресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, в изпълнение на договор BG05M2OP001-1.002-0012-C01.

            На територията на България се срещат над 3 500 вида висши растения и повече от 500 низши растения и гъби, което я нарежда на едно от челните места в Европа по биоразнообразие на растенията. За съжаление, по-голяма част от лечебните растения и билки се изнасят като суров материал извън България, от което губи значително икономиката на страната. Настоящият проект е фокусиран върху създаването на условия, които да стимулират преработването на лечебните растения в страната и превръщането им в източник на продукти с висока добавена стойност в рамките на националната икономика.

            Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и е на обща стойност 23 791 055.20 лв., от които 20 222 396.92 лв. европейско финансиране и 3568658.28 лв. национално финансиране и е със срок на изпълнение: 30.03.2018 г.– 30.12.2023 г.. Бенефициент на проекта е Института по органична химия с Център по фитохимия – БАН, а партньори са Агробиоинститут при Селскостопанска академия, Факултет по химия и фармация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Институт по полимери при Българска академия на науките. Асоцирани партньори на проекта са престижният университетски и изследователски комплекс във Вагенинген и холандската фирма Юнилевър, третата по големина в света компания за продукти, предназначени за краен потребител, работеща в областта на хранителните технологии.


РЕКЛАМА:

***

В пресконференцията взеха участие: проф дхн Владимир Димитров (координатор на проекта), проф. дхн Светлана Симова (Директор на Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН), акад. Петър Кралчевски (Декан на Факултет по химия и фармация – СУ), проф. д-р Иван Атанасов (Директор на Агробиоинститут – ССА), доц. д-р Нели Косева (Директор на Институт по полимери–БАН) и доц. д-р Стоян Шишков (Декан на Биологически факултет – СУ). Те представиха целите, задачите и очакваните резултати от реализирането на
проекта и отговориха на въпроси на журналисти.

            В резултат на реализирането на проекта ще бъдат създадени условия за разработване на зелени технологии и подходи за създаване на иновативни фитопродукти за медицински, козметични и хранителни цели, което от своя страна ще доведе до стимулиране и реална подкрепа на земеделски производители от различни райони, включително и икономически слабо развити, за култивиране на лечебни и ароматични растения като устойчив поминък. Освен това, разработването на интелигентни и щадящи подходи и технологии за оползотворяване на биоресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения ще има директен ефект върху екологията и активното опазване на растителното биоразнообразие в страната. Очакваме проекта да допринесе за повишаване на капацитета на българските предприятия за разработване и внедряване на иновативни конкурентни продукти, с пазарна реализация в страната и чужбина. Социалната значимост на проекта може да бъде обобщена в два аспекта. А именно, от една страна повишаване на качеството на живот на населението чрез създаване на иновативни продукти от природен произход за здравословен начин на живот. И от друга страна, създаване на възможности за разкриване на нови работни места в сферата на икономиката, науката и иновациите.

            Центърът за компетентност има разработена ясна стратегия за развитие на устойчиво партньорство с бизнеса в следните области: агро-био сектора; производство на етерични масла; преработка, получаване на екстракти и активни компоненти от лечебни и ароматични растения; храни, хранителни добавки и напитки; козметика и продукти за поддържане на здравето (Spa и Wellness продукти); фитофармацевтични продукти.

За информация

д-р Мая Гунчева

експерт по публичност и комуникации за проекта

тел: +359 886 978 155

ел. поща: maiag@orgchm.bas.bg

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: