Стандартизация на скалата на Барат за импулсивност

Стандартизация на скалата на Барат за импулсивност

 

Автори:

Ева Русева

Златомира Илчовска

Мария Иванова

Петя Илиева

 

 

Списание „Българска наука“

брой 72, ноември 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Импулсивността е един от психологическите конструкти, който вълнува не само академичната общност, но и хората, които не се занимават професионално с психология. Импулсивността играе важна роля в живота на всеки индивид и обяснява както нормалните индивидуални различия, така и екстремната патология. Една от най-популярните дефиниции на импулсивността е: „предразполо- жение към непланувани реакции като реакция на вътрешни и външни стимули, без да се мисли за негативните последствия върху индивида и другите.” Една от най-известните скали, която мери импулсивност е скалата на Барат. Този инструмент има петдесет годишна история и единадесет ревизии. Скалата се състои от 30 самооценъчни айтеми, обособени в една скала и една субскала.

 

 

Ключови думи:  

Стандартизация, скалата на Барат за импулсивност