Социално предприемачество и селски туризъм в България

Социално предприемачество и селски туризъм в България

 

Автор:

Гавраил Гавраилов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 96, март 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В статията е направен кратък обзор на представата за социалното предприемачество, практиката в тази сфера и липсата на правни  регулации в страната. Проследено е развитието на селския туризъм и смисъла на тези икономически усилия за създаване на усещане за регионален дух и стабилност сред местните общности. Дадени са примери от всеки един от новите девет туристически региони за социални предприемачи,които променят представата за селския начин на живот чрез конкретни съла на тези икономически усилия за дейности за мобилизиране на естествени ресурси и въвличане на общността в създаването на уникален туристически продукт.

 

 

Ключови думи:  

туризъм, селски турсизъм, социално предприемачество