Скито-Сарматски следи в късносредновековната българска антропонимия

Скито-Сарматски следи в късносредновековната българска антропонимия

 

Автор:

Петър Голийски

 

Списание „Българска наука“

брой 24, декември 2009 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Обикновено, когато се изследва българската а н т р о п о н и м и я , анализът се ограничава до паралели и етимологии в рамките на славянските или на околните балкански неславянски езици и народи. Тази традиция, завещана още от времето на първите наши езиковеди, се спазва упорито и досега. Пред 2000 г. обаче пръв сериозен пробив в тази практика беше трудът на ст. н.с. Валери Стоянов, озаглавен “Историята на изучаването на Codex Cumanicus.

 

Ключови думи:  

Скито-Сарматски,  късносредновековната българска антропонимия