- Advertisement -

Скито-Сарматски следи в късносредновековната българска антропонимия