Скандинавският „шахмат” хнефатафл и легендата за фризийското клане