Системата Хауала като типология за изпиране на пари и финансиране на тероризма и радикализма

Системата Хауала като типология за изпиране на пари и финансиране на тероризма и радикализма

Автор:

д-р Гергана Йорданова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 98, май 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

На пръв поглед е трудно да бъде направено ясно разграничение между законни и незаконни Хауала транзакции от гледна точка на легитимността на произхода на паричните средства, обект на трансфериране и тяхното предназначение. Ето защо във финансовата теория и практика на Индия и Пакистан, а в последствие и в целия свят, се разграничават условно два типа транзакции на Хауала пазара: „бяла Хауала“ и „черна Хауала“. Като „бяла Хауала“ се класифицират всички законни операции на прехвърляне на парични средства между свързани помежду си лица, които при относителни фактически обстоятелства биха могли да докажат законния произход на трансферираните авоари и последващото им предназначение. „Черна Хауала“ е термин, който описва незаконните транзакции между лица, които привидно не са свързани, нарушили са връзката с източника на средствата и не са в състояние (вкл. чрез умишлено прикриване) да докажат произхода и предназначението им.

 

Ключови думи:  

системата Хауала, радикализъм, тероризъм, пране на пари