Северен елен не само за Коледа 

Северен елен не само за Коледа

 

Автори:

Димитра Лефтерова

д-р.Чавдар Черников

 

 

Списание „Българска наука“

брой 62, декември 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Субарктически и арктически елен, наречен северен в Европа и карибу в Северна Америка е световно популярен от приказката за дядо Коледа и теглената от елени негова шейна. Името rein /deer/ на викингски хрейн hreinn, която пък идва от протогермански храйназ hrainaz и прото – индоевропейски кройнос kroinos;, което означава рогато жи- вотно. При уралските езици – сами – поатцу poatsu , боатцу boazu, боатсой boatsoj ; марийски – пуцъ puče и удмуртпутцей pudžej; Финското поро poro. В Рурсия северните народи го наричат сокжой.

 

Ключови думи:  

Северен елен,  Коледа