Съвременните технологии и учениците в началното училище

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Автор: Йорданка Бонева

Резюме

Децата се учат играейки и това е вярно както за ранната детска възраст, така и по-късно, в училищните години. Най-малките ученици, тези в началното училище, вече са така наречените digital natives[1] или преведено на български, деца, които са родени в ерата на компютрите, технологията е даденост за тях. Така че от игра с физически предмети, в един момент подрастващите се насочват към игра със съвременни технологии, мобилни телефони, таблети, компютри. В анкетата, която екип от учени от БАН са създали, се проучва интересът на учениците от начално училище – 1-ви до 4-ти клас към използването на учебни игри, сайтове и информационни технологии за целите на обучението. Освен за ученици, допълнителна анкета беше изготвена и за учители, а тези две анкети са част от по-голямо изследване, обхващащо всички класове в училище.

Въведение


РЕКЛАМА:

***

Тази статия ще се фокусира върху най-малките ученици – то 1-ви до 4-ти клас и върху мнението на техните учители за използването на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в училище. Важно е да се уточни, че анкетата е попълвана във всички региони на България и съответно резултатите са валидни за цялата територия на страната.

Учениците от 1-ви до 4-ти клас обичайно са между 7- и 10-годишни деца. Характерно за тази крехка възраст е лесната загуба на концентрация и лесното отвличане на вниманието, както и нетърпение. От тук следва и необходимостта да се привлича тяхното внимание с подходи, подходящи за тяхната възраст[2]. Използват се и съвременни средства като 3D видео игри, като се появяват и такива, които се адаптират към стила на игра и емоционалното състояние на играещия[3],[4].

Под съвременни технологии тук ще се разбират мобилни устройства, таблети, компютри, проектори, които попадат под определението ИКТ и могат да бъдат използвани за образователни цели.

Децата се учат играейки и то не само с физически предмети, а и на компютърни игри, предназначени да ги обучават на определени знания и умения. Освен игри, разбира се, се използват и информационни ресурси като електронни учебници, презентации, видео игри и др. Знанията се определят от изучавания предмет – математика, история, география и т.н., а уменията са свързани с решаване на проблеми, поставени им от играта, като работа в екип, сътрудничество, преговаряне, дискусии и др. Това са умения, необходими им в живота и развиващи се още от ранна възраст. [5]

Обучителните игри са забавен и лесен начин за придобиване на нови знания. Те са увлекателни и полезни, особено, когато са добре проектирани и подходящи за съответната възраст[4],[6]. Разбира се, неразделна част от ежедневието са информационните технологии, които са и предпоставка за обучението не само по предмета ИТ, но и по други учебни предмети за предаване на нов урок, тестове, самостоятелна подготовка и др. Следващата част ще представи анкетата и профила на респондентите, а резултатите от нея и изводите от тях са представени в части 3 и 4.

Анкета

  1. За анкетата и разпространение

Като форма за създаване и разпространение на анкетата е избрана Интернет-базирана анкета и е изготвена посредством Google Forms[7]. Това помогна за достигането до много повече ученици и учители от различни краища на България. Разпространението става чрез Интернет връзка (линк), която е изпращана чрез електронна поща, социални мрежи и др., на ученици и учители. Обемът на събраните отговори, като брой и географско разпределение на отговорилите, би бил достигнат доста по-трудно, ако беше избран хартиен носител.

  1. Профил на анкетираните

Броят на учениците от 1-ви до 4-ти клас, които са попълнили анкетата, е 991, като тяхното разпределение може да се види на фигура 1 – Разпределение на учениците по класове. При този въпрос впечатление прави, че повече от половината ученици (54.7%) са от 4-ти клас, следвани от значително по-малкия процент (19.3%) на учениците от 3-ти клас, следвани от 2-ри клас с 17,40%, а най-малък е броят на първолаците (8.6%).

Фигура 1: Разпределение на учениците по класове

Освен за ученици, отделна Интернет-базирана анкета беше съставена и за техните учители. Общо за всички класове, анкетата е била попълнена от над 1600 учителя, но резултатите, посочени в статията, се отнасят само за учителите от началното училище, които са 605 души. На фигура 2 е показано разпределението на учителите според типа на населеното място. Преобладават учителите от столицата (24,96%) и малките градове (общо 46,61%). Повечето учители, попълнили анкетата, са със стаж в преподаването между 15 и 25 години (26.45%) и над 25 години (41.49%). В повечето училища началните учители преподават по почти всички предмети на един клас. По тази причина не е правено разпределение по предмети. Изключения са основно преподавателите по математика, чужд език, информационни технологии, физическо възпитание и спорт и музика.

 

Цялата статия е публикувана в брой 116 на сп. Българска наука: тук!

Абонирайте се за списанието тук!