Съвременни методи техники за работа в дигитална среда

Автор: Йоана Тончева 

РЕЗЮМЕ

Статията се фокусира върху изграждането на нов тип учители-  медийно и дигитално компетентни, уверено и критично използващи технологиите на информационното общество за работа, обучение и общуване. Споделен е собствен позитивен опит, подкрепен с вижданията и на други автори.

„Обърнатата  класна стая” – това е съвременна образователна технология, при която типичният урок в клас и домашната работа „сменят“ своите места. „Обърнатата  класна стая” е модел, даващ възможност учениците да учат уроците у дома, а в клас да се упражняват, да дискутират и да осмислят урока. Новата технология осигурява на учениците свобода „да взаимодействат със съдържанието в съответствие на техния собствен стил на учене“(3). Учениците, подготвени за часа по този метод, са по- уверени в своите способности в клас, по-силно са мотивирани и не се притесняват да задават въпроси за учебното съдържание, което не разбират.
За успеха на тази образователна технология основна роля има учителят. Той трябва да предостави на учениците план на урока, задачи, допълнителни материали по темата, полезни линкове с интересни факти, за да подпомогне самостоятелната им подготовка. „Обръщането“ на класната стая дава възможност на учениците да се обучават чрез различни дейности в учебния процес. Намалява се времето, прекарано в монотонна лекция от страна на учителя, вниманието се фокусира, осигурява се по-голям контрол в училищния живот за учениците и се създава чувство на отговорност за тяхното учене. Те отбелязват силно сътрудничество както в класната стая, така и извън нея. Всеки ученик има индивидуално разбиране за урока и заедно в малки групи са в състояние да се възползват от знанията и разбирането на учебното съдържание помежду си, за да се изградят нови разбирания и по-добре да се усвои урокът.

Ключови думи: Съвременни методи техники за работа в дигитална среда ,Обърната класна стая, образователна технология , стил на учене, Иновации в училищното образование, междупредметни връзки, организация на работа


РЕКЛАМА:

***

КАК ОБЪРНАТАТА КЛАСНА СТАЯ АКТИВИРА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС?

Обърната класна стая е инструктивна стратегия, отменящa традиционния образователен модел на преподаване на учебното съдържание в класната стая. Това е съвременен педагогически метод, в който типичният урок в клас и домашната работа сменят местата си. Учениците учат уроците си у дома, а в клас разглеждат и осмислят урока, сътрудничат си в дискусии и работят върху упражненията под ръководството на учителя.

ВЪВЕДЕНИЕ

Все повече учители упорито прилагат различни методи да привлекат вниманието на съвременните ученици. За разлика от предишните поколения, децата отгледани във времето на бързо развиващите се технологии демонстрират липса на желание към учебния процес. Включването на различни стратегии за учене в класната стая е от решаващо значение, за да се привлече вниманието на учениците. Така нареченото „дигитално поколение“ (Prensky, 2001), са били изложени на информационни технологии от много ранна възраст. Тези деца налагат промяна в образователните среди по целия свят. Технологията, с която дигиталното поколение е израснало, е индуцирала днешните ученици да „мислят и обработват информация коренно различно от своите предшественици“ (Prensky, 2001).

Голяма част от преподавателите се оплакват от неспособност да задържат вниманието на тези поколения. Mark Prensky (2010) посочва, че „не вниманието и способностите на учениците са се променили, а техните нужди и толерантност“. Не случайно в педагогическата литература вниманието се насочва към създаване на успешни “дидактически модели за приложението на ИКТ”. (Кожухарова & Иванова, 2015) Търси се връзката между технологиите и мениджмънта на ученическия клас. (Иванова, 2015) Тази характеристика потвърждава спешната необходимост от алтернативни методи на обучение, които учителите да включват, за да ангажират по- успешен начин обучаемите.

 АКТИВНО ОБУЧЕНИЕ

В продължение на десетилетия преподавателите поставят под въпрос ефективността на обучението, което е базирано изцяло лекционно. Въпреки новостите в технологиите, позволяващи алтернативни техники, лекционните форми продължават да бъдат основен метод за преподаване(Блай, 2000). Ако целта на обучението е да развие разбиране, учителите трябва да се движат от механичното запаметяване на знания и факти към задълбоченото учене, където разбирането се развива чрез „активни и конструктивни процеси“ (Ричард и др. 2011, стр. 7). За да се постигне тази цел, преподавателите трябва да изместят центъра от себе си към учащия.

Chickering и Gamson(1987) предполагат принципи като идеални практики в активното учене. Активното учене е общо понятие в педагогиката, фокусирано върху учебната дейност и ангажираност в процеса на обучение (Prince, 2004). Методите на обучение, които насърчават активното учене са тези дейности, които изискват вниманието от страна на ученика.

Цялата статия и още много подобни прочетете в новия брой 141 на списанието тук>>

Подаряваме ти първите 45 стр. от брой 141 тук>> 


Европейска нощ на учените 2022 г.: