Ролята на рефлексията за развитието на личността на ученика от началното училище

Ролята на рефлексията за развитието на личността на ученика от началното училище

 

Автор:

Христо Каменов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 94, януари 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Рефлексията в обучението е движеща сила за развитието личността на ученика от начална училищна възраст като активен субект в процеса на обучението.Рефлексивните знания и умения създават условия за целенасочено осъществяване на обобщението и пренос на усвоени по- рано способи в нови и нестандартни ситуации на познавателна дейност. Рефлексията е характерна не само за теоретичното мислене, а може да бъде и метод за формиране на специални умения за учене и развитие на ученика. Тя има важна роля в познанието като из- точник на идеи, породени от рационалния опит.

 

 

Ключови думи:  

рефлекцията в обучението, обучение, училище, развитие