Ролята на 3D моделирането при дигитализация на културно-историческото наследство

Ролята на 3D моделирането при дигитализация на културно-историческото наследство

 

Автор:

Йоана Иванова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 85, януари 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Компютърната графика е дял от компютърните науки, но за създателите на графични изображения тя е дори нещо много повече, защото предоставя неограничени възможности за реализирането на идеите, като се преминава през етапите на планирането, проектирането и изграждането на виртуална реалност. По своята същност това дигитално изкуство за създаване на графични изображения и 3D модели е един изключително сложен и динамичен процес, който се базира на математически уравнения и алгоритми. С навлизането в необятния свят на 3D моделирането се разкриват все повече възможности за практическото му прилагане в различни сфери на науката и изкуството.

 

Ключови думи:  

Ролята на 3D моделирането,  дигитализация, културно-историческото наследство