Ресурсна ефективност на българската икономика и влияние на структурните изменения върху нея

Ресурсна ефективност на българската икономика и влияние на структурните изменения върху нея

 

Автор:

Силвия Господинова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 53, януари 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В статията се прави анализ на проблема за ресурсната ефективност на икономическата система и се извежда влиянието на дейностите от сектора на услугите върху нея. Анализирана е ефективността на два производствени фактора – заети лица и инвестиции в ДМА. Използвани са няколко обобщаващи показателя: производителност на труда1 , тъй като нейното увеличение е решаващо условие за по-пълноценно производство, пределна производителност2 , която според неокласическата теория дава повярна представа за постигнатата ефективност на трудовите ресурси, частна факторна еластичност3 . Ефективността на инвестициите в ДМА се измерва с показателите капиталова интензивност, капиталова продуктивност и прирастна капиталоемкост.

 

Ключови думи:  

Ресурсна ефективност на българската икономика и влияние на структурните изменения върху нея