Рекламата като част от бизнес комуникациите по време на криза

Рекламата като част от бизнес комуникациите по време на криза

 

Автор:

Любомира Спасова

 

Списание „Българска наука“

брой 89, май 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Появата на криза в обществото е един от най-точните индикатори за неговото състояние. В това общество важно място заемат и бизнес организациите, които се стремят да повлияят на отделните потребители в областта на маркетинга и да „продиктуват” тяхното мислене, нагласи и поведение. Освен всичко останало, в един глобален свят всяка криза, както в, така и извън организацията, не остава скрита, защото тя може да засегне различни целеви групи.

 

 

Ключови думи:  

криза, потребителско мислене, бизнес