Разработване на математически модел за интензифициране на пътническите железопътни превози за републиканската транспортна схема

Разработване на математически модел за интензифициране
на пътническите железопътни превози за републиканската транспортна схема

 

Автор:

К. Павлова

 

 

Списание “Българска наука”

брой 94, януари 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Изследователската част на представеното изследване включва дефиниране и решаване на нов клас оптимизационни задачи. Ще се направи оценка на потенциала на железопътните и автобусни превози в България, която ще позволи да се определят решения за интензифициране на железопътните пътнически превози, решения за подобряване на икономическите показатели на системата, съставяне на количествените оценки, чрез интензифициране железопътните превози и постигане на съответствие с Европейските директиви за намаляване на замърсяванията от газове и усъвършенстване на логистични услуги. Оптимизирането на железопътните превози ще позволи, вследствие на създаване на математически модел, числено да се определят потенциалните участъци, където може да се интензифицират железопътните превози и да се направят предложения за оптимизиране на броя на издаваните лицензи за автобусен превоз.

 

 

Ключови думи:  

железопътните пътнически превози, автобусни превози , модели-ране на пътнически превози, интензифициране железопътните превози