РАЗКАЗИ ЗА СОЦИАЛНАТА ДИНАМИКА. РАЗКАЗ №2: СИСТЕМАТИЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ИДЕИТЕ НА ЛЕВ ГУМИЛЬОВ С КОМЕНТАРИ ОТ ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА МАТЕМАТИЧЕСКАТА СОЦИАЛНА ДИНАМИКА (И БЕЗ ФОРМУЛИ)

Автори: Николай К. Витанов, Институт по механика – БАН; Златинка И. Димитрова, Институт по физика на твърдото тяло – БАН

Етническото поле и историческото време

За да обясни единството на етносите, Гумильов въвежда концепцията за етническото поле. Наблюдението му е такова: често етносите не са организирани централизирано и не се управляват централизирано. Въпреки това се наблюдава единство на поведението на членовете на етническия колектив и еднотипна  реакция на околната среда от страна на членовете на този колектив – фиг. 1.

Фигура 1. Сещате ли се какво е изобразено на тази картинка? Хора, обединени от единно етническо поле и с еднотипна реакция към околната среда (казаци пишат писмо до турския султан).
Фигура 1. Сещате ли се какво е изобразено на тази картинка? Хора, обединени от единно етническо поле и с еднотипна реакция към околната среда (казаци пишат писмо до турския султан).

Концепцията за етническото поле се основава на представата, че поведението на живите организми и развитието на системите, съставени от живи организми, се регулира от биологични полета и като така, единството на биологичните групи се проявява не само във формата на организмите, но и чрез поведението им. Сериозен аргумент за наличието на етническо поле Гумильов вижда в наличието на явлението комплементарност – подсъзнателното усещане за близост или отчужденост (за което разказахме в първата част на разказа). Гумильов предполага, че етническите полета (подобно на другите полета), имат някакъв характерен ритъм на колебание. Близостта на ритмите на колебание у хора от дадена група поражда у тях чувство за взаимна близост (положителна комплементарност) и противопоставяне на останалите групи (ние сме си ние, а пък те са  други) – фиг. 2.

Фигура 2. Още за положителната и отрицателната комплементарност (в случай, че ви се струва, че това е маловажно).
Фигура 2. Още за положителната и отрицателната комплементарност (в случай, че ви се струва, че това е маловажно).

Сблъсъкът с носители на друг ритъм поражда усещане за несходство и отчужденост, достигащо понякога до антипатия. Хора от даден етнос, откъснати от него и живеещи дълго време в чужбина, изпитват носталгия (различни ритми на колебания на етническите полета).  Друго явление, което говори в полза на съществуване на етническо поле е явлението пасионарна индукция – пасионарите, които са източници на индукцията, подбуждат околните хора да действат целенасочено и координирано, като решаващ момент за това е присъствието на пасионара на мястото на действието. При отдалечаване на пасионара от мястото на действието, пасионарната индукция намалява. На основата на всичко това,Гумильов предполага, че пасионарната индукция се регулира от особен вид биологично поле – пасионарно поле. А пасионарното поле е свързано с етническото поле – пасионарите индуцират пасионарност много по-силно, ако хората, в които се индуцира тая пасионарност, са от същия етнос. Хипотезата на Гумильов за стационарното поле може и да не е потвърдена все още експериментално, но пък дава много добро нагледно обяснение на етническите процеси.


РЕКЛАМА:

***

Етническото поле може да се разбие. Това става, когато се появи рязка разлика в поведението и манталитета на групите в етническата система, което се съпровожда със загуба на усещането на положителна комплементармост между групите – носители на различните ценности – фиг. 3.

Фигура 3. Разбиване на етническото поле в Западна Европа. Вартоломеевата нощ – тук някой убит, там някой обесен и така, докато жертвите станали милиони.
Фигура 3. Разбиване на етническото поле в Западна Европа. Вартоломеевата нощ – тук някой убит, там някой обесен и така, докато жертвите станали милиони.

Разбиването на етническото поле особено добре се наблюдава при суперетносите намиращи се във фаза на етническо развите наречена фаза на преупването. Такова разбиване на етническото поле се наблюдава по време на Реформацията в Западна Европа, когато западноевропейския свят се разделя на католическа и протестантска части.  Въпреки, че разбиването на етническото поле било твърде дълбоко, усещането за принадлежност към един и същ суперетнос не били загубено (честотите на получилите се две етнически полета били различни, но не твърде много различни една от друга, за да възникне отрицателна комплементарност).

Етническото поле е свързано с нивото на пасионарно напрежение – пасионарното напрежение е количеството пасионарна енергия в системата, разделено на броя на хората в етническата система. Пасионарното напрежение зависи от броя на пасионарите, хармоничните хора и субпасионарите в етническата система…

Четете още ТУК.


Европейска нощ на учените 2022 г.: