Разкази за социалната динамика. Разказ №3: непознатите българи. Част 1: българите в старите времена

Разкази за социалната динамика. Разказ №3: непознатите българи. Част 1: българите в старите времена

Автори:

Николай К. Витанов – Институт по механика, БАН

Златинка И. Димитрова – Институт по физика на твърдото тяло, БАН

 

 

Списание „Българска наука“

брой 99, юни 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Непознатите българи ли? Че какви други българи има освен нас българите – ще се запитате? Но я си помислете от следната гледна точка. Ние, българите в България можем да се наречем дунавските българи (живеем близо до река Дунав). Оп-па-а-а-а – ще кажете – сетихме се за какви други българи ще ни говорите. Има едни, дето живеят покрай реките Волга и Кама – за тях ли ще става дума? Да, за тях – фиг. 1. Има и още българи, но тук ще ви разкажем от нашата си гледна точка за историята и традициите на българите, живеещи покрай горните две реки. И разказът започва така – имало някога в старите времена един голям суперетнос – старобългарският суперетнос (какво е суперетнос надълго и нашироко обсъждахме в предните два разказа). Нека да видим какви са били характерните особености на този суперетнос и след това ще видим как са се развивали нещата при тази част от суперетноса, която е отишла да живее по поречието на река Волга. А станало това около 670 г. след смъртта на хан Кубрат и предводител на тези българи бил хан Котраг (Кодра-батор), вторият син на хан Кубрат.

 

Ключови думи:  

история, България, културно наследство, българите в старите времена