Разкази за социалната динамика. Разказ №2: Систематизирано изложение на идеите на Лев Гумильов с коментари от гледната точка на математическата социална динамика (и без формули)

Разкази за социалната динамика. Разказ №2: Систематизирано изложение на идеите на Лев Гумильов с коментари от гледната точка на математическата социална динамика (и без формули)

Автори:

Николай К. Витанов, Институт по механика – БАН;

Златинка И. Димитрова, Институт по физика на твърдото тяло – БАН

 

 

Списание “Българска наука”

брой 98, май 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

За да обясни единството на етносите, Гумильов въвежда концепцията за етническото поле. Наблюдението му е такова: често етносите не са организирани централизирано и не се управляват централизирано. Въпреки това се наблюдава единство на поведението на членовете на етническия колектив и еднотипна  реакция на околната среда от страна на членовете на този колектив.

 

Ключови думи:  

социална динамика, математическа социална динамика, история, Лев Гумильов