ПУБЛИКАЦИИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРА „БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ”

ПУБЛИКАЦИИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРА „БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ”

 

Автор:

Теодор Иванов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 25, март 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Настоящият библиографски указател съ- държа публикациите на научния състав на катедра „Библиотекознание и масови комуникации” при Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, за периода 2005 – 2009 г. Включените книги, студии, статии, рецензии и интервюта, представят многообразието от теми, които са обект на дългогодишната изследователска дейност на преподавателите от катедрата.

 

Ключови думи:  

ПУБЛИКАЦИИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРА „БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ”