Приложение на интерактивни методи в обучението на учениците в VII клас по „Биология и здравно образование”

Автор: Красимира Желева

СУ „Петко Рачов Славейков”, Добрич

Отчуждаването на младото поколение от природата, прекарването на много време пред компютрите и телевизорите, не им помага да разберат сложността на въпросите, свързани с опазването на околната среда и ги прави неспособни да участват в тяхното решаване. Пасивното словесно взаимодействие в класната стая влошава тази ситуация. Има ученици, които нямат мотивация за учене, постигат ниски академични резултати, напускат рано училище.

Това ме мотивира да се насоча към промяна на практиката на преподаване за подобряване на екологичната грамотност и отговорност на учениците с надеждата, че използването на интерактивни методи на обучение, могат да променят тяхното глобално мислене.


РЕКЛАМА:

***

Направените наблюдения и отчетените резултати показват, че много подходящи методи по „Биология и здравно образование” в VІІ клас са изготвянето на  презентации, интелектуални карти, решаването на казуси, ролеви игри, мозъчна атака, групова работа, са само една малка част от методите, които могат успешно да се приложат върху учебното съдържание в VІІ клас по Биология и здравно образование.

Тези методи повишават интереса, активността, комуникативността, качеството на усвоените знания и умения на учениците и възможност за прилагане в житейски ситуации.

Живеейки в епохата на информационния взрив, въпросите на образованието и възпитанието на учениците се превръщат за нас в един от най-актуалните проблеми на съвременността, от ефективното решение на които в голяма степен зависи научния, техническия, културния и социално-икономически прогрес на обществото.

Четете повече ТУК.


Европейска нощ на учените 2022 г.: