ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА „ОБЛАКА” КЪМ ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА „ОБЛАКА” КЪМ ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Автор:

Ради Романски

 

 

Списание „Българска наука“

брой 50, септември 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Правото на ненамеса в личното пространство на всеки отделен човек е всепризнато европайско и международно право. Една съществена страна от това право е свързана със защитата на личните данни (ЗЛД), която е прокламирана в множество документи на ниво Европейски съюз (ЕС). В съвременното информационно общество (ИО) непрекъснато нараства ролята на информационни- те и комуникационните технологии (ИКТ), което рефлектира върху изис- кванията към технологичните структури за ЗЛД. Обработката на информацията в „облака” (cloud computing) е съпътствана с непрекъснато нарастване на обработваната информация, включително – и лични данни и информация за персонална идентификация.

 

Ключови думи:  

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА „ОБЛАКА” , ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ