Правен статут на фирмата

Правен статут на фирмата

Автор:

Катя Еремиева

Списание “Българска наука”

брой 102, октомври 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Търговец по смисъла на закона е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва търговска дейност. Търговецът се определя по три признака:

  • Да е физическо или юридическо лице – това означава, че трябва да е субект на гражданското право, т. е. да може да придобива права и задължения. Освен правоспособност, търговецът трябва да притежава и дееспособност, т. е. възможност със собствени сили да придобива права и задължения.
  • Да извършва търговска дейност. Законът посочва десет групи дейности, извършването на която и да е от тях определя търговеца. Той посочва също, че търговецът може да извършва и други дейности, стига да води своите дела по търговски начин. За да се водят делата по търговски начин, е необходимо дейностите да се извършват от името на търговеца с цел реализиране на печалба за него.
  • Да извършва търговска дейност по занятие. Това означава, че лицето трябва да извършва дейността като постоянна работа, а не да сключва единични търговски сделки със случаен характер. Това предполага, че търговската дейност е източник на постоянен доход за лицето, т. е. лицето извършва такава дейност системно, с цел извличане на печалба в свой, частен интерес.
  • Лицата, които притежават и трите изисквания се признават за търговци. Липсата на кое и да е от тях отнема търговските им качества.

 

Ключови думи:

България, търговия, право, статут на фирма, регистрация на фирма

 

READ ARTICLE