Последната римска династия (Част II)

Последната римска династия (Част II)

 

Автор:

Владимир Попов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 84, декември 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Валент бил роден през 328 г. и докато Валентиниан по при­мера на баща си правел воен­на кариера, той живял в семейните имения в Африка. През 360 г. по­стъпил в армията и участвал с брат си в персийския поход на император Юлиан който завършил с гибелта на последния владетел от Константино­вата династия. Когато и наследилият го Йовиан починал, сред трибуните от щаба му (tribunus scutariorum) за император бил провъзгласен Вален­тиниан. Валентиниан решил да по­дели управлението си и на 28 март 364 г. назначил Валент за император на изтока. В Сирмиум двамата владе­теля разделили свитата си, телохра­нителите и елитните подразделения, които започнали да носят наимено­ванията seniorеs (старши – послед­вали Валентиниан) и iuniores (млад­ши – принадлежащи на Валент). Под контрола на Валент преминали Мала Азия, Сирия, Египет и Балканите до Панония.

 

Ключови думи:  

Последната римска династия, Рим, история