Политиката към албанското и турското малцинство в Македония от края на Втората световна война до средата на 60-те години: аспекти и проблеми

Автор: Марияна Стамова

Списание „Българска наука“

брой 75, февруари 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Резюме

В това научно изследване, предмет на анализ е ситуацията и статута на албанското и турското малцинство в Македония от средата на 40-те години, с приближаващият край на Втората световна война до началото на 60-те години, когато започва подготовката по изработването на нова конституция на югославската федерация, както и конституциите на всички републики в многонационалната федерация. С новата конституция на социалистическа Югославия от 1963 г. за първи път вместо термина национално малцинство се въвежда наименованието югославска народност. С тази общоюгославска конституция и тези на отделните републики, в нашия случай на Македония, на народностите се гарантира правото да използват своя език, да разширяват и развиват културата си и да изграждат органи и институции, необходими за осъществяването на техните права.

 

Ключови думи:  

Политиката към албанското и турското малцинство, Македония, края на Втората световна война, средата на 60-те години, аспекти, проблеми