Покана за 24-та Юлска лектория. Съвременни направления на природните науки

И през 2018 година Софийски клон на Съюза на физиците в България организира традиционната Юлска лектория по природни науки, която ще даде възможност както на учителите, така и на учениците да придобият знания в няколко взаимосвързани области на науката едновременно. Лекторията е безплатна и отворена за всички интересуващи се: учители, ученици, колеги от други специалности или пешеходци, преминаващи край факултетите. По същество това са дни на отворени врати на съответните факултети на Софийски университет.

Събитието е организирано от Софийски клон на Съюза на физиците в Българияс традиционното съдействие на СУ Св. Климент Охридски и Българска Академия на Науките.

Юлската лектория е основана през 1995 г. През 2015 г. към лекторията се присъединяват Биологически факултет и Факултета по химия и фармация на Софийски университет. И тази година в Лекторията са включени и лекции посветени на последните Нобелови премии в областта на природните науки:

  • The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2017 was awarded jointly to Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young “for their discoveries of molecular mechanisms controlling the circadian rhythm”.

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2017/


РЕКЛАМА:

***

  • The Nobel Prize in Chemistry 2017 was awarded to Jacques Dubochet, Joachim Frank and Richard Henderson “for developing cryo-electron microscopy for the high-resolution structure determination of biomolecules in solution”.

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2017/

  • The Nobel Prize in Physics 2017 was divided, one half awarded to Rainer Weiss, the other half jointly to Barry C. Barish and Kip S. Thorne “for decisive contributions to the LIGO detector and the observation of gravitational waves”

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2017/

 

Програма:

2 юли (понеделник)   Ден на биологията

Място на провеждане: 239 аула (II-ри етаж) на Биологически факултет, бул. Драган Цанков 8.

09:00   Приветствие от Декана на Биологически факултет доц. д-р Стоян Шишков. sshishkov@biofac.uni-sofia.bg

09:10   Доц. Мариела Чичова: Нобеловата награда по физиология или медицина за 2017 г. mariella_ch@abv.bg

09:30   Проф. Христо Гагов: Био-машинен организъм – мит или реалност? hgagov@abv.bg

10:00   Ас. Виктория Нечева: Трето ниво на програмата Международен бакалауреат (IB Biploma Program) и приложението ѝ в българските училища. v.necheva@abv.bg

10:30  – 11:00 ПОЧИВКА

10:00    Гл. ас. Йована Тодорова: Жива вода – река, язовир, биоразнообразие. yovana.todorova@gmail.com

11:20   Доц. Яна Евстатиева: Биотехнологията в съвременното земеделие. y.evstatieva@biofac.uni-sofia.bg

11:40   Доц. Благой Узунов: Токсини на макромицети (отровни гъби). buzunov@uni-sofia.bg

 

3 юли (вторник)   Ден на химията 

Място на провеждане: Аудитория 601 (6-ти етаж ФХФ, централно крило) на Факултета по химия и фармация на СУ „Св.Климент Охридски“, бул. Дж. Баучър 1.

09:00  Приветствие от акад. проф. дн Петър Кралчевски – декан на ФХФ,

Химията и климатичните промениpk@lcpe.uni-sofia.bg

09:20-10:00  Гл. ас. д-р Светослав Аначков: Крио-електронна микроскопия (Нобелова награда по химия за 2017 г.) s.anachkov@lcpe.uni-sofia.bg

10:05-10:45 Гл. ас. д-р Веселина Рангелова: Нови материали за съхранение на водород и въглероден диоксид. nhtvr@chem.uni-sofia.bg

10:45-11:15 ПОЧИВКА

11:15-11:55  Доц. д-р Васил Атанасов: Токсикологията – от изкуството и занаята на отровителството до съвременната наука днес. vatanasov@chem.uni-sofia.bg

12:00-12:40 Проф. д-р Милен Богданов: Зелена химия и иновативни технологии. mbogdanov@chem.uni-sofia.bg

 

4 юли (сряда)   Ден на физиката

Място на провеждане: Аудитория A-207, (II-ри етаж А сграда). Физически факултет, СУ Св. Климент Охридски, бул. Дж. Баучър 5.

09:00   Приветствие от Декана на Физически факултет, проф. дфн Александър Драйшу. ald@phys.uni-sofia.bg

09:15  Нобеловата премия за 2017 г. бе присъдена „за решаващ принос към детектора LIGO и наблюдението на гравитационните вълни“. По тази епохална тема за нашата лектория, доцент д-р Иван Ламбрев Стефанов ще изнесе лекцията Оптичната интерферометрия: от Юнг до гравитационните вълни. lambrev@phys.uni-sofia.bg

10:00   Съвременни аспекти в изследването на ядрените форми и динамика, дфн Николай Минков, nminkov@inrne.bas.bg

11:00   Какво става с проводимостта при докосване на две жички. Демонстрация на квантови ефекти с прост електронен уред, проф.Тодор Мишонов mishonov@bgphysics.eu и ученици.

12:00  Петър Тодоров, peter@gammakonsult.bg

 

5 юли (четвъртък)   Ден на астрономията

Място на провеждане: Аудитория А-207, Физически факултет, СУ Св. Климент Охридски, бул. Дж. Баучър 5.

09:00   Екстремални слънчеви събития: от векови минимуми до супербури,доц. д-р Росица Митева, секция Космически климат, ИКИТ-БАН, rmiteva@space.bas.bg

10:00   Проблемът за нагряване на слънчевата корона най-дълго стоялия проблем пред фундаменталната физика,Алберт Варонов, Физически факултет на СУ, akofmg@gmail.com

11:00  гл. ас. д-р Галин Гюлчев, СУ Св. Климент Охридски, ФзФ и МФ,gyulchev@phys.uni-sofia.bg

12:00   Порядък и нарушения та порядъка в Слънчевата система,проф. дфн Цветан Б. Георгиев, НБУ и ИА – БАН, tsvetgeorg@gmail.com

6 юли (петък) Физика и други науки 

Място на провеждане: Аудитория А-207, (II-ри етаж А сграда), Физически факултет, СУ Св. Климент Охридски, бул. Дж. Баучър 5. Начален час: 9:00 ч.

Учителите, харесали дадена лекция, се окуражават да поканят лектора да изнесе адаптиран за ученици вариант на своята лекция и по този начин да се създаде една „летяща лектория по природни науки“ за училищата. Предложения за теми на лекциите за следващата Юлска лектория 1-5 юли 2019 г. се приемат както по време на лекторията тази година, така и след това – изпратени по емайл до организаторите: julylectures@bgphysics.eu.

При условие че са присъствали на всички лекции, учителите редовни членове на СК на СФБ, получават безплатно сертификат за участие в курса, който дава един квалификационен кредит, съответстваш на 16 академични часа обучителен курс.

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: