Пластмасови отпадъци замърсяват водната повърхност, дори в Антарктика