PIXE МЕТОДЪТ В АРХЕОЛОГИЯТА – АНАЛИЗ НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ (за първи път в България, проект CHARISMA)

PIXE МЕТОДЪТ В АРХЕОЛОГИЯТА – АНАЛИЗ НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ
(за първи път в България, проект CHARISMA)

 

Автори:

Илия Пенев

Галина Дончева

Галица Цекова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 34, февруари 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

През втората половина на ХХ век в научните изследвания се наблюдава особено явление, най-общо наричано интердисциплинарност. Под това понятие обикновено се подразбира навлизането на средства, апаратури и методи за изследване и анализ от един отрасъл в друг с цел решаване на гранични проблеми, или получаване на нови данни. В много случаи методологията и експерименталните средства на една наука се оказват подходящи и за някоя друга. Естествено това преплитане е съпроводено и с необходимостта от знания и в двете направления, което изисква и адекватно образование.

 

Ключови думи:  

PIXE МЕТОДЪТ В АРХЕОЛОГИЯТА , АНАЛИЗ НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ, проект CHARISMA)