Оползотворяване на летящата пепел от изгаряне на твърди горива за синтез на зеолитни материали

Оползотворяване на летящата пепел от изгаряне на твърди горива за синтез на зеолитни материали

 

Автори:

Деница Згурева

Силвия Бойчева

 

 

Списание „Българска наука“

брой 75, февруари 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

През последните десетилетия се наблюдава рязко повишение на консумираната електроенергия, както от битови, така и от промишлени потребители. Този факт обуславя и значителния ръст на произведената енергия от всякакви видове източници. Все още с най-голям дял като източник на първична енергия, в енергопроизводството са конвенционалните горива, последвани от ядрените и с най-малък дял са възобновяемите енергийни източници като вода, слънце, вятър и др. При енергопроизводството от органични горива освен полезната енергия под формата на топлина, се получават и твърди, течни и газообразни отпадни продукти, които се явяват сериозен замърсител на трите части на околната среда: атмосфера, хидросфера и литосфера

 

 

Ключови думи:  

Оползотворяване на летящата пепел,  изгаряне на твърди горива, синтез на зеолитни материали